Phaidra


 

Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja (sr)

Opis (sr): Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological Engineering - Material Engineering
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Ivana M. Radović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Opšta tehnika → Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16227

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

34: Inženjerstvo. Tehnika uopšte → 3400: Opšta tehnika → 340014: Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala

samozalečenje, Grabsov katalizator, elektropredenje, ponašanje pri udaru,termičko tretiranje, polimerni kompozit ( srpski)

self-healing, Grubbs’ catalyst, electrospinning, impact behavior, heattreatment, polymer composite (engleski)