Phaidra


 

Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja (sr)

Opis (sr): Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological Engineering - Material Engineering
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Ivana M. Radović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Opšta tehnika → Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16227

o:16227

Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Self-healing hybrid nanocomposite materials : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological Engineering - Material Engineering
Datum odbrane: 14.07.2017. ( srpski)

samozalečenje, Grabsov katalizator, elektropredenje, ponašanje pri udaru, termičko tretiranje, polimerni kompozit ( srpski)

self-healing, Grubbs’ catalyst, electrospinning, impact behavior, heat treatment, polymer composite (engleski)

da

Identifikatori

49360399