Phaidra


 

Синтаксички и семантички статус адвербијалних допуна у српском језику (sr)

Opis (sr): Лингвистика, србистика - Синтакса, семантика / Linguistics, Serbian philology - Syntax, semantics
Datum odbrane: 13.07.2017.

Autor: Jovanka J., 1981- Milošević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Sintaksa

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Semantika srpskog jezika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16226

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi