Phaidra


 

Uticaj mikrobioloških inokulanata na hranljivu vrednost i aerobnu stabilnost silaže kukuruza i senaže lucerke (sr)

Opis (sr): Zootehnika - Ishrana domaćih i gajenih životinja / Zootechnique - Animal nutrition Datum odbrane: 18.07.2017.

Autor: Aleksandra M., 1970- Ivetić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Poljoprivreda i srodne nauke → Stočarstvo → Ishrana domaćih životinja

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16219

o:16219

Uticaj mikrobioloških inokulanata na hranljivu vrednost i aerobnu stabilnost silaže kukuruza i senaže lucerke ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Effect of microbiological inoculants on nutritive value and the aerobic stability of corn silage and alfalfa haylage. : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Zootehnika - Ishrana domaćih i gajenih životinja / Zootechnique - Animal nutrition Datum odbrane: 18.07.2017. ( srpski)

silaža, senaža, hranljiva vrednost, aerobna stabilnost, inokulanti, kukuruz, lucerka, siliranje, aerobna degradacija, ugljen dioksid ( srpski)

silage, haylage, nutritive value, aerobic stability, inoculants, corn, alfalfa, ensiling, aerobic deterioration, carbon dioxide (engleski)

579.64:636.085.7(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49353999