Phaidra


 

Amino-funkcionalizacija polimera na bazi metakrilata i njihova interakcija sa oksianjonima Cr(VI), Tc(VII), Re(VII) i Mo(VI) u vodenim sistemima (sr)

Opis (sr): Fizička hemija - Fizička hemija materijala / Physical Chemistry - Physical Chemistry of Materials
Datum odbrane: 07.07.2017.

Autor: Danijela D., 1976- Maksin

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Fundamentalna hemija. Fizička hemija → Hemijska termodinamika. Hemijska ravnoteža. Hemijska kinetika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Fundamentalna hemija. Fizička hemija → Fizička hemija čvrstog stanja, tečnosti i gasova

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16199

o:16199

Amino-funkcionalizacija polimera na bazi metakrilata i njihova interakcija sa oksianjonima Cr(VI), Tc(VII), Re(VII) i Mo(VI) u vodenim sistemima ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Amino-functionalization of methacrylate based polymers and their interaction with Cr(VI), Tc(VII), Re(VII) and Mo(VI) oxyanions in aqueous systems : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Fizička hemija - Fizička hemija materijala / Physical Chemistry - Physical Chemistry of Materials
Datum odbrane: 07.07.2017. ( srpski)

Homopolimeri i kopolimeri na bazi metakrilata, funkcionalizacija dietilentriaminom, sorpcija oksianjona, teški metali, radionuklidi ( srpski)

Methacrylate based homopolymers and copolymers, functionalization with diethylene triamine, oxyanions sorption, heavy metals, radionuclides (engleski)

da

Identifikatori

49359887