Phaidra


 

Uticaj suplementacije sojem Lactobacillus helveticus L10 na markere imunološkog i oksidativnog statusa vrhunskih sportista (sr)

Opis (sr): Farmacija - Bromatologija / Pharmacy- Bromatology
Datum odbrane:

Autor: Danica, 1988- Michaličkova

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Farmacija → Bromatologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16183

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

32: Farmacija → 3208: Bromatologija

vrhunski sportisti, mukozni i humoralni imunitet, respiratorne infekcije,oksidativni stres ( srpski)

elite athletes, mucosal and humoral immunity, upper respiratory tract illness,oxidative stress (engleski)

613.2:[615.2:616.092(043.3) ( srpski)