Phaidra


 

Primena agroindustrijskog otpada za izdvajanje katjonskih boja i bioloških molekula iz vodenog rastvora procesom biosorpcije (sr)

Opis (sr): Tehnološko inženjerstvo - Inžinjerstvo zaštita životne sredine / Technological engineering-Environmental engineering Datum odbrane: 20.06.2017.

Autor: Aneta. Buntić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekološke nauke. Zaštita prirodnih resursa → Očuvanje prirode. Životna sredina i društvo → Održivi razvoj

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Organska hemijska tehnologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16101

226 listova

6.37 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16101

Zahtevi