Phaidra


 

Ispitivanje prediktora nasilja na radnom mestu kod zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu (sr)

Opis (sr): Medicina - Javno zdravlje / Medicine -Public health
Datum odbrane: 21.06.2017.

Autor: Marina B., 1976- Fišeković-Kremić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Javno zdravstvo i zdravstvena služba → Profesionalna organizacija zdravstvene službe

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16093

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

29: Medicina → 2950: Javno zdravstvo i zdravstvena služba → 295000: Profesionalna organizacija zdravstvene službe

nasilje na radnom mestu, primarna zdravstvena zaštita, zdravstveni radnici, sigurno radno okruţenje, prediktori ( srpski)

workplace violence, primary health care, health employees, safe work environment, predictors (engleski)

614.253:005.334(497.11)(043.3) ( srpski)