Phaidra


 

Efekat kombinovane primene neinvazivne kortikalne stimulacije i motornog treninga na hronični motorni deficit ruke nakon moždanog udara (sr)

Opis (sr): medicina - fizikalna medicina sa rehabilitacijom / Medicine -Physical Medicine with Rehabilitation
Datum odbrane: 10.07.2017.

Autor: Nela V., 1971- Ilić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Bolesti lokomotornog sistema → Fizikalna medicina. Fizioterapija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16092

o:16092

Efekat kombinovane primene neinvazivne kortikalne stimulacije i motornog treninga na hronični motorni deficit ruke nakon moždanog udara ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

The combined effect of noninvasive cortical stimulation and motor training on hand motor deficit in chronic stroke : doctoral dissertation (engleski)

srpski

medicina - fizikalna medicina sa rehabilitacijom / Medicine -Physical Medicine with Rehabilitation
Datum odbrane: 10.07.2017. ( srpski)

oporavak moždanog udara, rehabilitacija, neinvazivna stimulacija mozga,transkranijalna stimulacija jednosmernom strujom, okupaciona terapija ( srpski)

stroke recovery, rehabilitation, non-invasive brain stimulation, transcranialdirect current stimulation, occupational therapy (engleski)

615.825(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49216527