Phaidra


 

Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja (sr)

Opis (sr): medicina - molekularna medicina / medicine- molecular medicine
Datum odbrane: 13.06.2017.

Autor: Marina M., 1983- Mihaljević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Psihijatrija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16091

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi