Phaidra


 

Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja (sr)

Opis (sr): medicina - molekularna medicina / medicine- molecular medicine
Datum odbrane: 13.06.2017.

Autor: Marina M., 1983- Mihaljević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Psihijatrija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16091

24.08.2017 - 12:24:49

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Marina M., 1983- Mihaljević

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Nađa, 1968- Marić-Bojović

Doprinosi

drugo

komentor

Entitet / lični podaci

Ivana, 1961- Novaković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Dušica, 1952- Lečić-Toševski

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Ivanka, 1968- Marković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Slavica, 1951- Đukić-Dejanović