Phaidra


 

Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja (sr)

Opis (sr): medicina - molekularna medicina / medicine- molecular medicine
Datum odbrane: 13.06.2017.

Autor: Marina M., 1983- Mihaljević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Psihijatrija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16091

o:16091

Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

The effect of the FKBP5 polymorphisms, childhood trauma and neuroticism on psychotic disorders. : doctoral dissertation (engleski)

srpski

medicina - molekularna medicina / medicine- molecular medicine
Datum odbrane: 13.06.2017. ( srpski)

psihotični poremećaj, FKBP5 gen, stres, HPA aktivnost, trauma udetinjstvu, neuroticizam ( srpski)

psychotic disorders, FKBP5, stress, HPA axis activity, childhood trauma,neuroticism (engleski)

616.89:577.2(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49217551