Phaidra


 

Примена конвенционалних панорамских и компјутеризовано томографских снимака у дијагностици и планирању ортодонске терапије импактираних максиларних очњака (sr)

Opis ():

Autor: М. Сања Симић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15866

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

ПРИМЕНА КПНВЕНЦИПНАЛНИХ ПАНПРАМСКИХ И КПМПЈУТЕРИЗПВАНП ТПМПГРАФСКИХ СНИМАКА У ДИЈАГНПСТИЦИ И ПЛАНИРАОУ ПРТПДПНТСКЕ ТЕРАПИЈЕ ИМПАКТИРАНИХ МАКСИЛАРНИХ ПЧОАКА ( srpski)

maxillary canines, impaction, orthopantomogram, computed tomography, diagnosis, treatment ( srpski)