Phaidra


 

Pirolidinski derivati u organokatalitičkim transformacijama (sr)

Opis (sr): Hemija - Organska hemija / Chemistry - Organic chemistry
Datum odbrane: 07.04.2017.

Autor: Predrag M., 1985- Jovanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Organska hemija → Ciklična jedinjenja. Derivati benzola

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15788

o:15788

Pirolidinski derivati u organokatalitičkim transformacijama ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Pyrrolidine derivatives in organocatalytic transformations : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Hemija - Organska hemija / Chemistry - Organic chemistry
Datum odbrane: 07.04.2017. ( srpski)

organokataliza, derivati prolina, derivati tiouree, 4-oksalokrotonattautomeraza, Michael-ova reakcija, enantioselektivnost, biokataliza, Escherichia coli ( srpski)

organocatalysis, proline derivatives, thiourea derivatives, 4-Oxalocrotonatetautomerase, Michael reaction, enantioselectivity, biocatalysis, Escherichia coli ( srpski)

da

Identifikatori

49041935