Phaidra


 

Evolucija starenja kod laboratorijskih populacija Acanthoscelides obtectus: uloga mitohondrija i oksidativnog stresa (sr)

Opis (sr): Biologija - Evoluciona biologija / Biology- Evolutionary biology
Datum odbrane: 13.02.2017.

Autor: Mirko S., 1986- Đorđević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Opšta genetika → Evolucija. Nastanak vrsta. Filogenija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15786

o:15786

Evolucija starenja kod laboratorijskih populacija Acanthoscelides obtectus: uloga mitohondrija i oksidativnog stresa ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Evolution in laboratory populations of Acanthoscelides obtectus: role of mitochondria and oxidative stress : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Biologija - Evoluciona biologija / Biology- Evolutionary biology
Datum odbrane: 13.02.2017. ( srpski)

starenje, mitohondrije, oksidativni stres, mito-jedarne interakcije, elektron transportni lanac, osobine životne istorije, laboratorijska evolucija, Acanthoscelides obtectus ( srpski)

ageing, mitochondria, oxidative stress, mitonuclear interactions, electron transport chain, life history traits, laboratory evolution, Acanthoscelides obtectus (engleski)

575.827:591.139:576.311.347]:595.768.2(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

1025151410