Phaidra


 

Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova (sr)

Opis (sr): Biologija - Fiziologija / Biology- Molecular biology, Physiology
Datum odbrane: 28.04.2017.

Autor: Aleksandar Z., 1986- Baburski

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Molekularna biologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15785

o:15785

Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Characterization and pathways of synhronization of peripheral biological clock and steroidogenesis in rat Leydig cells : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Biologija - Fiziologija / Biology- Molecular biology, Physiology
Datum odbrane: 28.04.2017. ( srpski)

Lajdigove ćelije, cirkadijalni časovnik, steroidogeneza, testosteron,cAMP, cGMP, starenje, hipogonadizam, melatonin, pacov ( srpski)

Leydig cells, circadian clock, steroidogenesis, testosterone, cAMP,cGMP, aging, hypogonadism, melatonin, rat (engleski)

[[612.616.3:616.43-008.6]+577.175.3/.175.7]*+612.67]:[577.171.4:612.616.31](043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

1025154738