Phaidra


 

Uloga multidetektorske kompjuterizovane tomografije u dijagnozi i razlikovanju pankreatobilijarnog od intestinalnog tipa adenokarcinoma periampularne regije (sr)

Opis (sr): Medicina - Radiologija / Medicine- Radiology
Datum odbrane: 26.04.2017.

Autor: Aleksandar M., 1969- Ivanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Biomedicinska tehnika. Nuklearna medicina

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15782

o:15782

Uloga multidetektorske kompjuterizovane tomografije u dijagnozi i razlikovanju pankreatobilijarnog od intestinalnog tipa adenokarcinoma periampularne regije ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Role of multidetector computed tomography in diagnosis and differentiation of pancreatobiliary and intestinal type adenocarcinoma of the periampullary region : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Radiologija / Medicine- Radiology
Datum odbrane: 26.04.2017. ( srpski)

ampula, periampularna regija, adenokarcinom ampule, MDCT ( srpski)

ampulla, periampullary region, ampullary adenocarcinoma, MDCT (engleski)

616.34-006-073(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49045263