Phaidra


 

Fenotipizacija, genotipizacija i osetljivost na antimikrobne lekove Salmonella spp. izolovanih sa trupova zaklanih svinja (sr)

Opis (sr): Veterinarska medicina- Higijena i tehnologija namirnica - Hygiene and technology of food of animal origin Datum odbrane: 09.03.2017.

Autor: Jasna M., 1981- Kureljušić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Veterinarska medicina → Tehnologija animalnih namirnica

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15740

o:15740

Fenotipizacija, genotipizacija i osetljivost na antimikrobne lekove Salmonella spp. izolovanih sa trupova zaklanih svinja ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Phenotyping, genotyping and susceptibility on antimicrobial drugs of Salmonella spp. isolated from slaughtered pig carcasses : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Veterinarska medicina- Higijena i tehnologija namirnica - Hygiene and technology of food of animal origin Datum odbrane: 09.03.2017. ( srpski)

svinja, klanica, Enterobacteriaceae, Salmonella, antimikrobna rezistencija, PFGE ( srpski)

pigs, slaughter, Enterobacteriaceae, Salmonella, antimicrobial resistance, PFGE (engleski)

579.67:637.5'64:615.28 ( srpski)

da

Identifikatori

48973839