Phaidra


 

Ničeova etika i kritika morala (sr)

Opis (sr): Filozofija - Etika / Philosophy - Ethics Datum odbrane: 30.3.2017.

Autor: Miloš, 1986- Agatonović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filozofija → Etika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15691

o:15691

Ničeova etika i kritika morala ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Nietzsche's ethics and critique of morality : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Filozofija - Etika / Philosophy - Ethics Datum odbrane: 30.3.2017. ( srpski)

Fridrih Niče, normativnost, distinkcija između etike i morala, problem “jeste-treba jaza,” Brajan Lajter, naturalizam, afirmacija života, volja za moć, Ničeova kritika asketskog ideala, Ničeova kritika moralizma i paternalizma ( srpski)

Friedrich Nietzsche, normativity, ditinction between ethics and morality, “is-ought” problem, Brian Leiter, naturalism, affirmation of life, will to power, Nietzsche's critique of ascetic ideal, Nietzsche's critique of moralism and paternalism (engleski)

da

Identifikatori

528288919