Phaidra


 

Značaj molekularne dijagnostike u evaluaciji kliničkog toka i ishoda malarije (sr)

Description (sr): Parazitologija - Molekularna dijagnostika / Parasitology - Molecular diagnostics Datum odbrane: 15.07.2015

Author: Zorica D., 1967- Dakić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Infektivne bolesti → Parazitske infekcije

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:10953

o:10953

Značaj molekularne dijagnostike u evaluaciji kliničkog toka i ishoda malarije (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

The significance of molecular diagnostics in the evaluation of the clinical course and outcome of malaria : doctoral dissertation (English)

Serbian

Parazitologija - Molekularna dijagnostika / Parasitology - Molecular diagnostics Datum odbrane: 15.07.2015 (Serbian)

malarija, vrste roda Plasmodium, dijagnostika, molekularnadetekcija, kvantitativni real-time PCR, mikroskopija, poreenje, parazitemija (Serbian)

malaria, Plasmodium species, diagnostics, molecular detection,quantitative real-time PCR, microscopy, comparison, parasitemia (English)

577.21:616.936-078(043.3) (Serbian)

Yes

Identifiers

512261044