Title (srp)

Procena mehaničkih karakteristika mišića nogu i ruku pri različitim nivoima napora : doktorska disertacija

Author

Marović, Ivan, 1985-

Contributor

Janićijević, Danica, 1991-
Milanović, Slađan, 1965-
Knežević, Olivera, 1980-
Mirkov, Dragan, 1968-
Prebeg, Goran, 1982-

Description (eng)

Assessing of muscle mechanical characteristics such as force (F), velocity (V) and power(P) are of essential importance for understanding the function and structure of human locomotorsystem. It is generally known that laboratory and field tests used to assess the muscle mechanicalcharacteristics (MMC) most often require maximum voluntary exertion to produce valid andreliable results. However, the question that arises is how a results of various motor tests changeif the subject due to some voluntary or unvoluntary reasons cannot or must not generatemaximum exertion? However, the effects of submaximal effort on the manifestation of maximumvoluntary exertion are inevitable, but it is still unknown what MMC are the most sensible undervoluntary reduced effort in various motor tasks.The subject of this dissertation is the influence of reduced effort on the mechanicalcharacteristics of muscles. The aim of this dissertation was to investigate the effects of voluntaryreduced effort on the mechanical characteristics of the leg and arm muscles at different levels ofexternal load. In accordance with the subject of the dissertation, two experiments were plannedand conducted.Experiment 1 - Evaluation of mechanical characteristics of leg muscles atdifferent levels of effortThe vertical jump test is generally accepted and very widespread in sports and clinicaltesting. However, it is still not known how the voluntarily reduced effort affects the results of thesquat jump test (SJ). The aim of this study was to investigate the effect of reduced effort on theMMC of legs obtained from the SJ test under different load conditions. Twelve male students ofthe Faculty of Sports and Physical Education (21.1 ± 1.1 years) have performed SJ test 2 times at3 levels of effort (100%, 75% and 50% of maximum effort) and 4 levels of load (0, 20, 40 and60% 1-RM). Velocity (V), force (F) and power (P) of leg muscles were recorded with forceplatform. The results show that all three absolute leg MMC variables decreased significantlyunder the influence of reduced effort (p < .01) at each load level, with the highest importantdifference found between 100% and 50% of voluntary effort (p < .001). Differences betweenloads were found for V and F (p < .01), but not for P (p > .1). Also, differences were found withinrelative fall of effort between P with V (p < .01) and F (p < .01). The relative fall of P at 75% ofeffort was in average 34.1 ± 6.2% (p < .01), and at 50% of effort was 38.1 ± 4% (p < .01). Theseresults show that power could describe the best effects of voluntary reduce effort in SJ test. Also,since there was no interaction between effort and load within relative fall of P, the results aresupporting the theory that motor commands control the perception of effort independently of theperception of weight and muscle tension...

Description (srp)

Procena mehaničkih karakteristika mišića kao što su sila (F), brzina (V) i snaga (P) su odvelikog značaja za razumevanje funkcije i građe lokomotornog aparata. Opšte je poznato dalaboratorijski i terenski testovi koji se koriste za procenu mehaničkih karakteristika mišića(MKM) najčešće zahtevaju maksimalno voljno naprezanje (MVN) kako bi rezultati bili validni ipouzdani. Međutim, postavlja se pitanje kako se menjaju rezultati različitih motoričkih testovaukoliko ispitanik iz voljnih ili nevoljnih razloga ne može ili ne sme da ispolji MVN? Uticajumanjenog napora na ispoljavanje MVN je neminovan, međutim njegovi efekti na procenjivaneMKM, kao i mogućnost upotrebe dobijenih rezultata iz različitih motoričkih zadataka, još uveknisu dovoljno poznati.Predmet ove disertacije je uticaj umanjenog napora na mehaničke karakteristike mišića.Cilj disertacije je bio da se istraže efekti umanjenog napora na mehaničke karakteristike mišićanogu i ruku pri različitim nivoima opterećenja. U skladu sa predmetom istraživanja, planirana sui sprovedena dva eksperimenta.Eksperiment 1 – Procena mehaničkih karakteristika mišića nogu pri različitimnivoima naporaTest vertikalni skok u sportu i sportskoj medicini je opšte prihvaćen i veomarasprostranjen. Međutim, i dalje nije poznato kako voljno umanjen napor utiče na rezultate testaskoka iz polu-čučnja (SJ). Cilj ove studije je bio da istraži uticaj umanjenog napora na MKM nogudobijene iz SJ testa pri različitim opterećenjima. Dvanaest ispitanika muškog pola, studenataFakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (21.1 ± 1.1 godina) je izvodilo SJ test po 2 pokušaja pri 3nivoa napora (100%, 75% i 50% od maksimalnog napora) i 4 nivoa opterećenja (0, 20, 40 i 60 %1-RM čučnja). Podaci brzine (VN), sile (FN) i snage (PN) mišića nogu dobijeni su obradompodataka sa platformi sile. Rezultati pokazuju da se sve tri apsolutno izvedene MKM značajnosmanjuju pod uticajem umanjenog napora (p < .01) na svakom nivou opterećenja, sa najvišomrazlikom između 100% i 50% napora (p < .001). Međutim, značajne i velike razlike izmeđuopterećenja su pronađeni u VN i FN (p < .01), ali ne i u PN (p > .1). Takođe, značajne i velikerazlike su pronađene i u relativnom padu napora između PN sa VN (p < .01) i FN (p < .01).Relativni pad u PN pri naporu od 75% usrednjen kroz sva opterećenja je bio u proseku 34,1 ± 6.2(p < .01), i pri naporu od 50% je bio 38.1 ± 4% (p < .01). Dobijeni rezultati ukazuju da ispoljenasnaga najbolje opisuje efekte voljno umanjenog napora u SJ testu. Takođe, s obzirom da nemainterakcija između napora i opterećenja u relativnom padu snage rezultati se uklapaju u teorijuda motorne komande upravljaju osećajem napora nezavisno od osećaja težine i mišićne tenzije.Ovi rezultati su od značaja za upotrebu SJ testa u kliničke svrhe, sugerišući da se snaga nogumože koristiti za opis neuromišićnih kapaciteta u uslovima kada ispitanik ne sme ili ne može daispolji maksimalno voljno naprezanje...

Description (srp)

Sport i fizičko vaspitanje - Opšta motorika čoveka / Sport and Physical Education- Human general motor skills Datum odbrane: 21.02.2023.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Teorija sporta

testiranje, napor, skok iz polu-čučnja, bacanje medicinke, sila, snaga, brzina

796.015:612.766.1(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Teorija sporta

testing, effort, squat jump, medical throw, force, power, velocity