Title (srp)

Геодезијске линије и хиперповрши близу Келерове многострукости S3xS3 : докторска дисертација

Author

Đorić, Miloš, 1988-

Contributor

Antić, Miroslava, 1978-
Đorić, Mirjana, 1957-
Rakić, Zoran P., 1964-
Nešović, Emilija, 1970-
Vukmirović, Srđan, 1971-

Description (eng)

In this dissertation, the classification of some important classes od hypersurfaces Mof the nearly Kähler S3 × S3is considered, along with the parametrisation of the geodesic linesof this manifold. This manifold is one of only four examples of homogeneous, 6-dimensional,nearly Kähler manifolds. In addition to the almost complex structure J, this manifold is endowed with an almost product structure P, which anticommutes with J. Owing to these facts,there are two families of interesting tangent vector fields on S3 × S3, called P−singular vectorfields, having similar properties as A−singular vector fields on complex quadrics Q, which arealready known. The notion of P−principal and P−isotropic tangent vector fields of S3 × S3isdefined, along with their basic properties. In the case of P−principal normal vector field ξ ofthe hypersurface M, the partial classification is given, while the immersion of the hypersurfacesM with P−isotropic normal vector field ξ is stated explicitly.

Description (srp)

У овој дисертацији представљена је класификација неких битних класа хиперповрши M близу Келерове многострукости S3 × S3, као и параметризација геодезијскихлинија ове многострукости. Ова многострукост је једна од свега четири хомогене, шестодимензионе, близу Келерове многострукости. Поред скоро комплексне структуре J, овамногострукост поседује и скоро продукт структуру P која антикомутира са J. Захваљујући томе, на S3 × S3 постоје две интересантне класе тангентних векторских поља, тзв.P−сингуларна векторска поља, која имају сличне особине као A−сингуларна векторскапоља на комплексној квадрици Q, која су позната од раније. Дефинисани су појмовиP−главних и P−изотропних тангентних векторских поља на S3 × S3 и представљене суњихове основне особине. У случају када је нормално векторско поље ξ хиперповрши MP−главно, добијена је делимична класификација, док је имерзија хиперповрши M саP−изотропним нормалним векторским пољем дата експлицитно.

Description (srp)

Математика - Диференцијална геометрија / Mathematics - Differential geometry Datum odbrane: 19.04.2022.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

© All rights reserved

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Diferencijalna geometrija. Vektori. Tenzori

Nearly Kähler manifolds, almost product structure, Hopf hypersurfaces, P−principal vector field, P−isotropic vector field

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Diferencijalna geometrija. Vektori. Tenzori

Близу Келерове многострукости, скоро продукт структура, Хопфове хиперповрши, P−главно векторско поље, P−изотропно векторско поље