Title (srp)

Енглески језик струке у средњим школама техничког усмерења на Косову и Метохији: Анализа потреба ученика

Author

Рајовић, Д. Јелена

Contributor

Спасић, Драгана

Description (eng)

The aim of this dissertation is to investigate and define the English for SpecificPurpose needs of secondary technical school students in Kosovo and Metohija, as well asto determine whether the student’s needs were taken into account during the creation ofcurriculum and teaching material. Since the process of needs analysis within the conceptof English for Specific Purposes covers numerous factors, the analysis is conducted usingthe triangulation research method. The method includes several sources of information toobtain broader overview of the subject of research. The research included students andteachers of secondary vocational schools of technical orientation; normative acts thatregulate the teaching of English in secondary vocational schools are analysed, as well asthe teaching material. The teaching material was analysed using the Checklist and theappropriate IT tools.A pilot study was conducted to validate the initial idea of the dissertation. Theprinciple of mixed methods is applied in the research, which includes the application ofquantitative and qualitative methods of analysis of the results, as well as statistical anddescriptive analysis. The needs analysis model applied in this research is based on amodel called the Modern Needs Analysis Model proposed by Dudley Evans and St. John(Dudley-Evans, T. & Saint John, M. J, 1998: 125). Questionnaires are used as researchinstruments, one for students and one for teachers. Questionnaires are specifically createdfor the purposes of the dissertation, including elements found to be recommended bylinguists dealing with this issue (Nation, & Macalister, 2010; Basturkmen, 2010).The research is conducted in three phases. In the first phase, questionnaires forstudents and teachers are analysed. In the second phase, based on the obtainedinformation, a checklist for the analysis of textbooks is made and the content of the textbooks is analysed applying KH Coder Version 3 programme. The third phase referredto the analysis of normative acts.The results of the research revealed that the curriculum of the English language isnot in line with the needs of students and that the representation of the language forspecific purpose is insufficient for the scope of the concept of the English for SpecificPurposes in secondary vocational schools. In addition, teaching materials, i.e. textbooksare not in line with the needs of students nor with the concept of English for SpecificPurposes. The summarized results indicate that teaching based on the analysis of students'needs contributes to the improvement of language teaching, but also to raising students'awareness on the importance of language for future occupation. This is anotherconfirmation of the thesis on the necessity of performing a needs analysis at the secondarylevel of education, as a step that precedes the development of a more efficient Englishlanguage curriculum for secondary vocational schools of technical orientation.

Description (srp)

Циљ ове дисертације је да истражи и утврди потребе ученика средњихстручних школа техничког усмерења на Косову и Метохији у погледу енглескогјезика струке, као и да утврди да ли су потребе ученика узете у обзир приликомкреирања наставног плана и програма и при избору наставног материјала. Какопроцес анализе потреба у оквиру језика струке подразумева неколико фактора,анализа је извршена применом методе триангулације – укључење више извораинформација ради добијања јасније слике о предмету истраживања. Истраживањемсу обухваћени ученици и наставници средњих стручних школа техничкогусмерења; анализирана су нормативна акта која регулишу наставу енглеског језикау средњим стручним школама, као и наставни материјал који се користи у настави.Наставни материја је анализиран применом Контролне листе као и одговарајућегИТ алата. За потребе дисертације спроведено је пилот истраживање, као потврдаиницијалне идеје саме дисертације. У раду је примењен принцип мешовитихметода, који обухвата примену квантитативних и квалитативних метода анализарезултата, као и статистичку и дескриптивну анализу. Модел анализе потреба којије примењен у овом истраживању заснован је на моделу под називом Савременимодел анализе потреба који су постулирали Дадли Еванс и Сејнт Џон (DudleyEvans, T. & Saint John, M. J, 1998:125). За инструменте истраживања коришћени суупитници, један за ученике и један за наставнике. Упитници су посебно креираниза потребе дисертације, укључујући и елементе који су се нашли као препорукалингвиста који се баве овим питањем (Nation, & Macalister, 2010; Basturkmen, 2010;Brown, 2016). Истраживање је спроведено у три фазе. У првој фази анализирани суупитници за ученике и наставнике. У другој фази, на основу добијених информација, сачињена је Контролна листа на основу које су анализираниуџбеници који се користе у настави и примењен KH Coder Version 3 компјутерскипрограм помоћу којег су анализирани садржаји уџбеника. Трећа фаза односила сена анализу нормативних аката.Резултати истраживања показали су да наставни план и програм енглескогјезика није у складу са потребама ученика и да је заступљеност језика струкенедовољна да би се уопште говорило о концепту енглеског језика струке у средњимстручним школама техничког усмерења. Такође, наставни материјал, односноуџбеници нису у складу са потребама ученика нити концептом језика струке.Сумирани резултати указују да настава базирана на анализи потреба ученикадоприноси унапређењу наставе језика струке али и подизању свести ученика оважности језика за будуће занимање. Ово је још једна потврда тезе о неопходностиизвршења анализе потреба на секундарном нивоу образовања, као корака којипретходи изради ефикаснијег плана наставе енглеског језика струке у средњимстручним школама техничког усмерења.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode