Title (srp)

Прилози и предлози у општим речницима српског језика

Author

Vesić, Ljubica, 1989-

Contributor

Lompar, Vesna, 1963-

Description (srp)

Прилози и предлози могу мењати своју врсту у зависности од контекста, те њихово сврставање у одређену класу често може бити изазовно. Ова њихова особеност као и потешкоће у класификацији могу се приметити и у речницима. Стога је циљ истраживања био да се прикажу начини на које се прилози и предлози обрађују у општим речницима српског језика, као и да се утврди са којим се врстама речи они доводе у везу. Задаци су били да се: (1) утврди како се приступа речима које се осим као прилози и предлози одређују и другачије; (2) анализирају значења и примери у речничком чланку; (3) упореди начин обраде у општим речницима и граматикама српског језика и (4) утврди са којим врстама речи се прилози и предлози доводе у везу.Грађу за истраживање чинили су сви прилози и предлози и друге речи које би се тако могле одредити, а ексцерпирана је из Речника српскохрватског књижевног језика Матице српске. Начин обраде је затим поређен са Речником српскога језика Матице српске (2011) и Речником српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, али и одређеним граматикама српског језика. Анализа је показала да обрада није истоветна и да се поједине речи различито класификују. Предлози се обрађују на осам начина при чему се најчешће доводе у везу са именицама и прилозима, док се прилози обрађују на десет начина и доводе у везу са готово свим врстама, осим са глаголима и бројевима. Рад је пружио детаљну слику лексикографске обраде предлога и прилога не би ли се на тај начин увидео њихов статус који имају у систему врста речи. Истраживање је показало да је неопходно да општи, дескриптивни речници буду уједначени у приказу граматичких информација и да постоји тешња веза међу граматикама и речницима.

Description (srp)

савремени српски језик - морфологија српског језика, лексикографија / modern Serbian language - morphology of modern Serbian language, lexicography Datum odbrane: 15.06.2022.

Description (eng)

Depending on the context, adverbs and prepositions can change their part of speech, whereas their categorization into certain class can be a challenging task. This sort of particularity as well as some difficulties in classification can be noticed in dictionaries. Therefore the aim of this research was to present the ways in which adverbs and prepositions are analysed in general dictionaries of Serbian language, as well as what sorts of words they are connected to. These were general aims of this research: (1) to determine the ways of approaching words which can be identified both as adverbs / prepositions and some other parts, (2) to analyse meaning and examples in the dictionary entries; (3) to compare the ways of analysing in general dictionaries and grammars of Serbian and (4) to determine which parts of speech adverbs and prepositions are connected to.Research resources were all adverbs, prepositions and other words which can be defined as such, and they were excerpted from the Dictionary of Serbo-Croatian Literary language of Matica srpska. The way of analysing was compared to the Dictionary of Serbian language of Matica srpska (2011) and Dictionary of Serbo-Croatian literary and colloquial language of the SASA, as well as some grammar books of Serbian. The analysis proved that it is not the same and that some words are classified in the different way. Prepositions were processed in eight ways, mostly connected to nouns and adverbs, whereas adverbs were processed in ten ways and connected to all parts of speech except verbs and numbers. This thesis offered detailed picture of lexicographic processing of prepositions and adverbs, so that in this way the status they have in the system of parts of speech can be seen. The research showed that it was necessary to create general, descriptive dictionaries to be unique in presenting grammatical transformations and that there should be close connection between grammar books and dictionaries.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikografija. Rečnici

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Morfologija

morphology of modern Serbian language, lexicography