Title (srp)

Мешовити азини 3-ацетил-4-хидроксикумарина и (хетеро) арил-алдехида: синтеза, спектрална карактеризација и фармаколошка активност

Author

Ристић, Н. Миленко

Contributor

Декић, Биљана

Description (eng)

: With an aim to search for new pharmacologically active compounds, thegoal of this doctoral dissertation was the design and synthesis of a series of mixedazines with a coumarin moiety. The reaction sequence included the acetylation of 4-hydroxycoumarin, and afterward, 3-acetyl-4-hydroxycoumarin afforded thecorresponding hydrazone in reaction with hydrazine hydrate. The target derivativeswere obtained by condensing the hydrazone of 3-acetyl-4-hydroxycoumarin withone equivalent of differently substituted aryl- and heteroaryl-aldehydes. In this way,an optimized, simple, and very efficient method for the synthesis of coumarin-azinehybrids was achieved. The synthesized compounds were fully spectrallycharacterized by combining 1D and 2D NMR, HRMS(EI), UV-Vis, and FTIR spectraldata, as well as elemental analysis, and one compound was suitable for X-rayanalysis. Evaluation of their antimicrobial activity confirmed a significant inhibitoryeffect, and, specifically, the derivatives with the p-hydroxyphenyl pharmacophorestood out for their inhibitory activity against strains Acinetobacter baumannii andStaphylococcus aureus, as well as the derivatives with a pyrrole fragment againstEscherichia coli. Acute toxicity was investigated in vivo in the brine shrimp Artemiasalina model, and the tested compounds were shown to have low toxicity. Azineswith a pyrrole and quinoline fragment showed an exceptional ability to neutralizeDPPH radical, while from the group of azines with an aryl substituent the most activewas a derivative with a p-hydroxyphenyl group and two additional OMe groups.

Description (srp)

У потрази за фармаколошки активним једињењима у оквиру оведисертације дизајнирана је и синтетисана серија мешовитих азина сакумаринским језгром. Ацетиловањем полазног 4-хидроксикумарина добијенје 3-ацетил-4-хидроксикумарин, који је потом у реакцији са хидразинхидратом наградио одговарајући хидразон. Циљни деривати добијени сукондензовањем хидразона 3-ацетил-4-хидроксикумарина са еквивалентномколичином различито супституисаних арил- и хетероарил-алдехида. На овајначин остварена је оптимизована, једноставна и веома ефикасна метода засинтезу кумарин-азин хибрида. Синтетисана једињења су детаљноспектрално окарактерисана комбиновањем 1D и 2D NMR, HRMS(EI), UV-Vis иFTIR спектралних података, као и елементалном анализом, а једно једињењеје било подесно и за рендгенску структурну анализу.Испитивањемантимикробнеактивности добијених азина утврђен је значајан антимикробни потенцијал, апосебно су се по својој инхибиторној активности према сојевима Acinetobacterbaumannii и Staphylococcus aureus истакли деривати са p-хидроксифенилфармакофором, као и деривати са пироловим фрагментом према сојуEscherichia coli. Акутна токсичност испитивана је in vivo према слановоднимрачићима Artemia salina, при чему се показало да тестирана једињења поседујуниску токсичност. Изузетну способност неутрализације DPPH радикалапоказали су азини са пироловим и хинолинским фрагментом, док је из групеазина са арил-супституентом најактивнији био дериват са p-хидроксифенилгрупом и две додатне ОМе-групе.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode