Title (srp)

Ekspresija proteina poroznih veza, koneksina 43, u primarnim i metastatskim nesitnoćelijskim karcinomima pluća : doktorska disertacija

Author

Savić, Ivana, 1986-

Contributor

Oprić, Dejan, 1968-
Ivanović, Nebojša, 1964-
Škodrić-Trifunović, Vesna, 1959-
Glumac, Sofija, 1971-
Škuletić, Vesna, 1968-

Description (srp)

direktnu komunikaciju između susednih ćelija i između ćelija i matriksa, što je značajno u ćelijskom rastu i diferencijaciji. Međutim, uloga koneksina 43 u nastanku i progresiji tumora je kontradiktorna. Posebno su oskudni podaci o ekspresiji i značaju koneksina 43 u karcinomima pluća.Ciljevi: Ciljevi ovog istraživanja su bili da se ispitaju ekspresija i razlika u ekspresiji koneksina 43 u različitim histopatološkim tipovima nesitnoćelijskog karcinoma pluća; da se ispita ekspresija koneksina 43 u invazivnom tumorskom frontu i centralnom delu tumora kod primarnog nesitnoćelijskog karcinoma pluća; da se utvrdi povezanost ekspresije koneksina 43 sa markerima epitelnomezenhimne tranzicije kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća; i da se ispitaju razlike u ekspresiji koneksina 43 između primarnog nesitnoćelijskog karcinoma pluća i njegovih limfogenih i hematogenih metastaza.Metode: U ovom istraživanju korišćene su dve grupe uzoraka. Prvu grupu su činili parafinski kalupi tkivnih uzoraka hirurških resekcija 88 pacijenata (45 muških i 43 ženskih; 61,9±7,4 godina) sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća (52 adenokarcinoma i 36 skvamoznih karcinoma) sa pripadajućim limfnim čvorovima operisanih u Kliničko-bolničkom centru „Bežanijska kosa“ u Beogradu u periodu između 2012. i 2016. godine. Drugu grupu su činili parafinski kalupi tkivnih uzoraka primarnog nesitnoćelijskog karcinoma pluća (19 adenokarcinoma i 10 skvamoznih karcinoma) kao i prisutnih limfogenih i hematogenih metastaza dobijenih sa obdukcija 29 osoba (18 muških i 11 ženskih; 68,8±10,1 godina) obdukovanih na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu u periodu između 2016. i 2020. godine. Ispitivana je imunohistohemijska ekspresija koneksina 43 kao i markera epitelnomezenhimne tranzicije kod adenokarcinoma i skvamoznog karcinoma pluća, u zoni invazivnog tumorskog fronta i centralnoj zoni tumora, kao i u metastazama. Za bojenje i analizu su korišćeni celi preseci kao i tkivni mikroniz.Rezultati: Analiza ekspresije koneksina 43 u nesitnoćelijskim karcinomima pluća je pokazala da i skvamozni karcinom i adenokarcinom mogu da eksprimiraju koneksin 43. Međutim, skvamozni karcinom je pokazao značajno veći stepen ekspresije kao i veći intenzitet ekspresije koneksina 43 u odnosu na adenokarcinom (p<0,05). Ekspresija koneksina 43 u nesitnoćelijskim karcinomima pluća je često aberantna po lokalizaciji, tj. koneksin 43 je eksprimiran u citoplazmi ili čak u jedru. Pored izolovane membranske, citoplazmatske, i nuklearne ekspresije, bili su prisutni i slučajevi kombinovane, uglavnom membranskocitoplazmatske ekspresije. Lokalizacija ekspresije koneksina 43 kod skvamoznih karcinoma je najčešće bila kombinovana, dok je kod adenokarcinoma podjednako često bila čisto citoplazmatska i kombinovana (p<0,05). Analiza ekspresije koneksina 43 u nesitnoćelijskim karcinomima pluća je pokazala da i invazivni front i centralni deo tumora često eksprimiraju koneksin 43, ali nije nađena statistički značajna razlika u ekspresiji koneksina 43 između ovih delova tumora. Ekspresija koneksina 43 je korelirala sa ekspresijom markera epitelnomezenhimne tranzicije kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća, ali su uočeni različiti obrasci korelacije između adenokarcinoma i skvamoznog karcinoma...

Description (srp)

medicinske nauke - molekularna medicina / medicine - molecular medicine Datum odbrane: 19.09.2022.

Description (eng)

Background: Connexin 43, the protein that forms gap junctions and hemichannels, allows direct communication between neighboring cells and between cells and the matrix, which is important in cell growth and differentiation. However, the role of connexin 43 in tumor development and progression is still purely understood and contradictory. Data on the expression and significance of connexin 43 in lung cancer are particularly scarce.Objectives: The objectives of this study were to examine the expression and difference in the expression of connexin 43 in different histopathological types of non-small cell lung cancer; to examine the expression of connexin 43 in the invasive tumor front and central part of the tumor in primary non-small cell lung cancer; to determine the association of the expression of connexin 43 with markers of epithelial mesenchymal transition in non-small cell lung cancer; and to examine differences in the expression of connexin 43 between primary non-small cell lung cancer and its lymphogenic and hematogenous metastases.Methods: Two groups of samples were used in this study. The first group consisted of paraffin blocks of tissue samples of surgical resections of 88 patients (45 male and 43 female; 61.9 ± 7.4 years) with non-small cell lung cancer (52 adenocarcinomas and 36 squamous cell carcinomas) with corresponding lymph nodes, who were operated at the University Hospital "Bežanijska kosa" in Belgrade in the period between 2012 and 2016. The second group consisted of paraffin blocks of tissue samples of primary non-small cell lung cancer (19 adenocarcinomas and 10 squamous cell carcinomas) as well as lymphogenic and hematogenous metastases obtained from autopsies of 29 individuals (18 male and 11 female; 68.8 ± 10.1 years) at the Institute of Pathology, Faculty of Medicine in Belgrade in the period between 2016 and 2020. We analyzed the immunohistochemical expression of connexin 43 and markers of epithelial–mesenchymal transition in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the lungs, in the zone of invasive tumor front and central zone of tumor as well as in metastases. Entire sections and tissue microarrays were used for staining and analysis.Results: Analysis of connexin 43 expression in non-small cell lung carcinomas showed that both squamous cell carcinoma and adenocarcinoma can express connexin 43. However, squamous cell carcinoma showed a significantly higher degree of expression as well as a higher intensity of connexin 43 expression compared to adenocarcinoma (p<0.05). The expression of connexin 43 in non-small cell lung cancer is often aberrant by localization, i.e., connexin 43 is expressed in the cytoplasm or even in the nucleus. In addition to isolated membranous, cytoplasmic, and nuclear expression, there were cases of combined, mostly membranous–cytoplasmic expression. The localization of connexin 43 expression in squamous cell carcinomas was most often combined, while in adenocarcinomas it was equally often purely cytoplasmic and combined. Analysis of the expression of connexin 43 in non-small cell lung cancer showed that both the invasive front and the central part of the tumor often express connexin 43, but no statistically significant difference in the expression of connexin 43 was found between these parts of the tumor. The expression of connexin 43 correlated with the expression of markers of epithelial–mesenchymal transition in non-small cell lung cancer, but different patterns of correlation wereobserved between adenocarcinoma and squamous cell carcinoma...

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Onkologija

connexin 43, lung cancer, gap junctions, metastases, tissue microarray

Identifiers