Title (srp)

Флористичке карактеристике зељасте и жбунасте вегетације југоисточног подножја Шар-планине: утицај антропогених фактора

Author

Станојевић Р. Милош, Станојевић Р. Милош

Contributor

Николић, Нина

Description (eng)

Flora is an important natural resource and a key to long-term ecosystem stability; on a global level, native flora is under increasing pressure from anthropogenic disturbances. This research was conducted in the southeastern foothills of the Sharr mountain, up to 1500 m a.s.l., where the existence of man and nature is strongly interwoven. The main goal was to provide the first floristic characterization оf vegetation which has historically been influenced by severe deforestation, but also by agriculture and urbanization. Specifically, the influence of man on the establishment and spread of the invasive species Impatiens glandulifera, as well as the effect of mine waste deposits on spontaneous vegetation, were examined. The methodological approach was based on a detailed floristic census and analysis of its biological spectra, accompanied by joint multivariate analyses of soil properties and vegetation. The pronounced habitat heterogeneity of this unique biogeographic area provided ecological niches for a very diverse flora of a total of 545 vascular plants; eight endemics were registered, and none of the taxa is considered endangered. Flora was dominated by the species of Eurasian and Central European origin and hemicryptophytic life form. About 14% of all the documented taxa were phytocoenological indicators of deciduous forests, clearly suggesting the current ecological suitability for successional reestablishment of natural forests. The spread of the invasive Impatiens glandulifera was facilitated primarily by soil eutrophication via uncontrolled discharge of household wastewaters, but also by mass construction works using the sand from the Lepenac riverbed. Furthermore, for the first time it was demonstrated that the anthropogenic degradation of the resident vegetation can modify invasion-related traits of the invader, and thereby affect further invasion process. Finally, it was shown that the abandoned deposits of mine waste after chromite exploitation did not affect leaching and accumulation of chrome and nickel in the surrounding soils, and there were no risks for metals entering the food chains. Nevertheless, it was clearly demonstrated that the effect of local soil moisture can override the effect of metals and nutrients on vegetation patterning in such serpentine areas.

Description (srp)

Флора је важан природни ресурс и основа дугорочне стабилности екосистема, који је на глобалном нивоу све више угрожен антропогеним активностима. Истраживање је обухватило југоисточно подножје Шар-планине, до надморских висина 1500 m, у коме су коегзистенција природе и човека најдиректније сучељене. Основни циљ била је флористичка карактеризација вегетације којa je модификована историјском сечом шума, али и пољопривредним активностима и урбанизацијом. Специфично, испитан је и утицај човека на ширење инвазивне врсте Impatiens glandulifera, као и утицај депонија рудничког отпада на диференцирање спонтане вегетације. Основне методе биле су детаљни цензус флоре и анализа биолошких спектара, као и заједничка мултиваријациона анализа земљишних параметара и вегетације. Ова јединствена биогеографска целина окарактерисана је изразитом хетерогеношћу станишта на којима је своју еколошку нишу нашло чак 545 врста васкуларних биљака, међу којима је било осам ендема, али не и угрожених врста. Најбројније су биле врсте евроазијске и средњеевропске провинијенције, и хемикриптофитна животна форма. Око 14% свих таксона представљало је карактеристичне синтаксономске елементе листопадних шума, што указује да, упркос деценијама дефорестације, тренутно постоје јасни еколошки и флористички услови за обнављање шумске вегетације. Ширењу инвазивне врсте Impatiens glandulifera допринела је понајпре еутрофикације земљишта отпадним водама из домаћинства, али и обимни инфраструктурни радови за које је коришћен песак из реке Лепенац. Осим тога, први пут је показано да антропогена деградација нативне вегетације може модификовати инвазиони потенцијал ове врсте. Вишедеценијско депоновање рудничког отпада од ескплоатације хромита са високим садржајем метала није довело до акумулације нити хрома нити никла у земљиштима, и не постоји ризик од уласка метала у ланце исхране. Међутим, јасно је показано да локални услови влажности могу имати много јачи утицај на вегетацију овог серпентинитског терена него приступачност метала

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode