Title (srp)

Детерминанте одрживости пословања и профитабилности малих и средњих предузећа у републици Србији у условима COVID- 19

Author

Мариновић, Матовић, М. Ивана

Contributor

Павловић, Милош

Description (srp)

Како би се одржало профитабилно пословање малих и средњих предузећау условима социо-економске кризе изазване Covid-19 пандемијом, ради очувања идоприноса привредном развоју националне економије, потребно је познаватинајзначајније детерминанте њиховог опстанка и раста. Предмет докторскедисертације обухвата истраживање утицаја Covid-19 пандемије на пословањемалих и средњих предузећа. Концептуални оквир истраживања обухвата анализуактуелне литературе у области малих и средњих предузећа, и специфичностињиховог пословања у кризним условима. Циљ истраживања је систематскаанализа најзначајнијих детерминанти које утичу на одрживо пословање ипрофитабилност малих и средњих предузећа, и креирање препорука за менаџментових пословних организација, као и смерница за макро менаџмент, у функцијиопстанка и раста у непредвидивом кризном окружењу.Пандемија Covid-19 неочекивано великих размера проширила се широмсвета током прве половине 2020. године, и изазвала негативне глобалне ефекте уекономском и друштвеном животу. Глобални економски шок манифестован јепадом међународне трговине, смањењем прилива страних директних инвестиција,и редуковањем обима производње и запослености на интернационалном нивоу.Криза изазвана Covid-19 пандемијом остварила је снажан утицај на предузећа,запослене и начин њиховог пословања.Мала и средња предузећа, која се сматрају једним од генератора новихпослова, иновативних производа и услуга, и нових радних места, већ дуго сеубрајају међу кључне покретаче економског раста и развоја у националнојекономији. Под утицајем кризе изазване Covid-19 пандемијом, велики број овихпредузећа обуставио је своје пословање и смањио број запослених, што можедовести националне економије до нове рецесије са озбиљним социјалноекономским последицама. Драматични пад економске активности широм света,који је обележио 2020. годину, подстакао је истраживања које су покушала даутврде капацитет малих и средњих предузећа да се изборе са краткорочним исредњорочним економским последицама кризе изазване Covid-19 пандемијом.У складу са предметом и циљевима истраживања, као и на основу анализедоступне литературе и резултата постојећих сличних студија, дефинисана јеопшта хипотеза истраживања, која гласи: „Пословне карактеристике икарактеристике људског капитала су значајни фактори опстанка, одрживогпословања и профитабилности малих и средњих предузећа у условима кризе―. Даби се извршила верификација опште хипотезе, дефинисане су и посебне хипотезе,у оквиру којих се испитује интензитет релације између сваке појединачнекарактеристике и опстанка малих и средњих предузећа.Емпиријско истраживање спроведено је са сврхом да се тестира основнахипотеза, путем спровођења анкетног упитника у малим и средњим предузећима.Дефинисани предмет истраживања, постављени циљеви и истраживачка питања,методолошки су обрађени стандардним статистичким методама. У складу садистрибуцијом посматраних варијабли, употребљене су стандардне статистичкетехнике за анализу међузависности и интензитета односа између независних изависне варијабле, при чему је анализа извршена применом софтверског пакетаSPSS.Резултати истраживања указали су на предиктивне детерминанте које јепотребно оснажити за успешно одржање пословања и развој малих и средњихпредузећа у пост-Covid-19 кризним условима. У том смислу, друштвени значајспроведеног истраживања представља дефинисање препорука за менаџмент овихпредузећа, примењених у циљу континуитета и развоја пословања. Доприносистраживања огледа се и у датим сугестијама за макро менаџмент, у смислупружања подршке која треба да омогући брз одговор на деловање кризе, иодговарајућу финансијску подршку за мала и средња предузећа, усмерену кастварању услова за раст и развој у новим околностима.

Description (srp)

-

Description (eng)

Maintaining the profitable business of small and medium enterprises in theconditions of the socio-economic crisis caused by Covid-19 pandemic, in order topreserve and contribute to the economic development of national economy, it isnecessary to know the most important determinants of their survival and growth. Thesubject of doctoral dissertation includes research on the impact of Covid-19 pandemicon the business of small and medium enterprises. The conceptual framework of theresearch includes an analysis of current literature in the field of small and mediumenterprises, and the specifics of their business in crisis conditions. The aim of theresearch is to systematically analyze the most important determinants that affectsustainable business and profitability of small and medium enterprises, and createrecommendations for the management of these business organizations, as well asguidelines for macro management, in the function of survival and growth in anunpredictable crisis environment.The Covid-19 pandemic of unexpectedly large scale spread around the worldduring the first half of 2020, and caused global negative effects in economic and sociallife. The global economic shock was manifested by a decline in international trade, areduction in the inflow of foreign direct investment, and a decrease in the volume ofproduction and employment at international level. The crisis caused by Covid-19pandemic has had a strong impact on companies, employees and the way they dobusiness. Small and medium enterprises, which are considered one of the generators ofnew businesses, innovative products and services, and new jobs, have long been amongthe key drivers of economic growth and development in the national economy. Underthe impact of the crisis caused by Covid-19 pandemic, a large number of theseenterprises have suspended their operations and reduced the number of employees,which could lead national economies to a new recession with serious socio-economicconsequences. The dramatic decline in economic activity around the world, whichmarked 2020, spurred research that sought to determine the capacity of small andmedium enterprises to cope with the short- and medium-term economic consequencesof the crisis caused by Covid-19 pandemic.In accordance with the subject and goals of the research, as well as based on theanalysis of available literature, and the results of existing similar studies, the generalhypothesis of research is defined, which states: "Business characteristics andcharacteristics of human capital are important factors of survival, sustainable businessand profitability of small and medium enterprises in times of crisis." In order to verifythe general hypothesis, special hypotheses are defined, within which the intensity of therelationship between each individual characteristic and the survival of small andmedium enterprises is examined.Empirical research was conducted with the purpose of testing the generalhypothesis, by conducting a survey questionnaire in small and medium enterprises. Thedefined subject of research, set goals and research questions are methodologicallyprocessed by standard statistical methods. In accordance with the distribution of theobserved variables, standard statistical techniques were used to analyze theinterdependence and intensity of the relationship between independent and dependentvariables, where the analysis was performed using the SPSS software package.The results of the research indicated the predictive determinants that need to bestrengthened for the successful maintenance of business and development of small andmedium enterprises in the post-Covid-19 crisis conditions. In that sense, the socialsignificance of conducted research is the definition of recommendations for themanagement of these enterprises, applied for the purpose of business continuity anddevelopment. The contribution of the research is reflected in the given suggestions formacro management, in terms of providing support that should enable a quick responseto the crisis, and appropriate financial support for small and medium enterprises, aimedat creating conditions for growth and development in new circumstances.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode