Title (srp)

Примена концепта одрживог развоја у трговинским предузећима у републици Србији у циљу унапређења пословних перформанси

Author

Сталетовић, В. Маја

Contributor

Мицић, Радмила

Description (eng)

Given the turbulence of the contemporary environment and the changes whichare the result of that turbulence, and as such significantly impact the survival and furtherdevelopment of mankind, the need for businesses to operate under the aims, principles,and core dimensions of the sustainable development is very large. Accordingly, the aimof this research, in essence, is to determine how effective is the concept of sustainabledevelopment applied in trade companies operating on the territory of the Republic ofSerbia. Besides this, the emphasis was placed on identifying factors that constrain theapplication of the concept of sustainable development in these companies.The analysis of the application of the sustainable development concept in tradecompanies has shown that these companies, under their job description, express certainspecifics regarding the economic, environmental, and social dimensions of sustainabledevelopment. The position of the intermediary which makes communication withsuppliers and consumers easier, to a certain extent imposes a greater need forresponsible behavior for these companies. What is previously stated means that atrading company can from the position of the intermediary, by setting an example, canimpact more easily the development of awareness of the significance of creating valuesfor all, preserving the environment, and resolving burning social problems, of manymembers of a social community. The results of the conducted empirical research haveshown that trade companies in the Republic of Serbia operate under core dimensions ofsustainable development, but that further improvements are necessary for this domain.In support of this, certain recommendations and guidelines were made that can servemanagers to improve sustainable operations of trade companies in the territory of theRepublic of Serbia. With this goal in mind, a draft of performance indicators formeasuring sustainable development in trade companies was created

Description (srp)

Обзиром на турбулентност савременог окружења и на промене које из тетурбулентости пристичу и као такве имају значајан утицај на опстанак и даљиразвој човечанства, потреба за пословањем предузећа у складу са циљевима,принципима и основним димензијама одрживог развоја је веома велика. Сходнотоме, циљ овог истраживања,у суштини, је да се утврди колико се ефективнопримењује концепт одрживог развоја у трговинским предузећима која послују натериторији Републике Србије. Поред тога, акценат је стављен и наидентификовању фактора који спутавају примену концепта одрживог развоја уовим предузећима.Анализа примене концепта одрживог развоја у трговинским предузећимапоказала је да ова предузећа, у складу са својим описом посла, исказују извеснеспецифичности по питању примене економске, еколошке и друштвене димензијеодрживог развоја. Позиција посредника која им олакшава комуникацију садобављачима и потрошачима, донекле овим предузећима намеће и већу потребуза одговорним понашањем. Претходно значи да трговинска предузећа својимпримером могу, са те позиције, једноставније да утичу на развој свести многихчланова друштвене заједнице о значају стварања вредности за све, очувањаживотне средине, као и о решавању горућих социјалних проблема. Резултатиспроведеног емпиријског истраживања показали су да трговинска предузећа уРепублици Србији послују у складу са основним димензијама одрживог развоја,али и да су по том питању ипак потребна нека даља унапређења. У прилог томе,конципиране су одређене препоруке и смернице које менаџерима могу да послужеза унапређење одрживог пословања трговинских предузећа на територијиРепублике Србије.Са тим циљем, дат је и предлог индикатора перформанси замерење одрживог развоја у трговинским предузећима.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode