Title (srp)

Модел паметне библиотеке заснован на big data технологијама : докторска дисертација

Author

Simović, Aleksandar, 1973-

Contributor

Labus, Aleksandra, 1984-
Radenković, Božidar, 1958-
Bogdanović, Zorica, 1979-
Lazarević, Saša, 1967-
Jeremić, Veljko, 1985-
Bojković, Nataša, 1971-

Description (srp)

Предмет истраживањадокторске дисертације је развој модела памет небиблиотеке заснованог на big data технологијама и сервисима. Централниистраживачки проблем разматран у раду је развој big data инфраструктуре исервиса паметне библиотеке који омогућавају интелигентну претрагу ипрепоруку библиотечког садржаја. Посебан циљ рада је да испита могућностинтеграције развијеног модела са паметним образовним окружењима у циљуунапређе ња квалитета образовног процеса.У докторској дисертацији је представљен модел паметне библиотеке као интегралног дела образовног система који може да побољша квалитет и свеобухватност наставних ресурса и повећа мотивацију у процесу учења препоручивањем садржаја од интереса. Модел описан у раду омогућава примену big data система за анализу, обраду и визуализацију података прикупљених из различитих извора и обухвата њихову интеграцију у паметну библиотеку. Циљ развоја паметних библиотека је да се унапреде библиотечки пословни процеси и да се корисницима пруже иновативни сервиси за претрагу и коришћење садржаја.У дисертацији се разматрају различите перспективе имплементације big data решења за паметне библиотеке као део континуираног образовног процеса, са посебним фокусом на интеграцију традиционалних система и big data технологија. Поред наведених компонената система, модел обухвата инфраструктуру и интеграцију система препоруке колаборативног филтрирања извора различитих података са big data технологијама.Модел је евалуиран кроз тестирање и мерење релевантних параметара перформанси који утичу на ефикасност предложеног модела.

Description (srp)

Информациони системи и технологије - Електронско пословање / Information systems and technologies - E business Datum odbrane: 16.03.2021.

Description (eng)

The subject of this doctoral dissertation research is the development of a smart librarymodel based on big data technologies and services . The central research problemdiscussed in the thesis is the development of big data infrastr ucture and smart libraryservices that enable intelligent searches and recommendations from the library content.A particular focus of the paper is an examination of the possibility of integrating thedeveloped model into a smart educational environment in order to improve the qualityof the educational process.The thesis presents a model of the smart library as an integral part of the educationalsystem that would improve quality level and comprehesivness of learning resources andincrease the motivation of its users through content aware recommendations. The modeldescribed in the thesis considers the possibilities of applying a big data system for thecollection, analysis, processing and visualization of data from multiple sources, and theintegration of data into the smart library . The goal of developing a smart library is toimprove the library’s business process and to offer users innovative metho ds to searchand content use.The thesis discusses the perspective of the implementation of a big data solution forsmart libraries as a part of a continuous learning process with the aim of improving theresults of library operations by integrating traditional systems with big data technology.In addition to the above system components, the model includes the infrastructure andintegration of a recommender system for collaborative filtering by incorporatingmultiple sources of differential data with big data technologies.Within the evaluation of the model, testing and measurement of the relevantperformance p arameters which influence the efficiency of the proposed model werecarried out.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Podaci. Sistemi za upravljanje bazama podataka

b ig d ata, recommender system s , data analysis, da ta storage, smart libraries, e business, e educatio n

Identifiers