Title (srp)

Еколошко производни типови шума Радаве : докторска дисертација

Author

Golić, Igor, 1984-

Contributor

Medarević, Milan, 1951-
Pantić, Damjan, 1963-
Košanin, Olivera, 1968-
Petrović, Nenad, 1974-
Vojniković, Sead

Description (srp)

Основни задатак истраживања је да се на основу показатеља о карактеристикама станишта и састојина на територији планине Радава дефинишу производни типови шума у чистим буковим шумама, затим у мјешовитим шумама букве и јеле, шумама букве, јеле и смрче, у шумама јеле и смрче, као и у мјешовитим шумама букве, јеле, смрче и Панчићеве оморике. Дефинисањем типова шума створиће се реални услови за утврђивање циљева газдовања шумама у овим екосистемима. Истраживања полазе од основне дефиниције типа шуме који представља дио шуме са подједнаким еколошко - биолошким и развојно - производним карактеристикама.Критеријуми за избор састојина у којима су вршена истраживања су једноличност станишних и хомогеност састојинских услова, као што су надморска висина, нагиб, склоп, експозиција и др., а циљ је да се обухвате разноликости састојина и да услови у оквиру огледних површина буду једнолични. Укупно је постављено 24 огледна поља просјечне величине око 0,5 ha. У шумама букве постављено је 8 огледних површина, шумама букве и јеле 4, шумама букве, јеле и смрче 4, шумама јеле и смрче 4 и у шумама букве, јеле, смрче и Панчићеве оморике 4 огледне површине. Обрада и анализа података је извршена примјеном уобичајених дендрометријских и статистичких метода.На основу резултата еколошких истраживања дефинисано је 7 основних типова шума. Производним диференцирањем основних типова шума је издвојено 6 производних типова шума: производни тип шуме 1 – шума букве на станишту букве (Fagetum montanum illyricum Fuk. et Stef. 1958) на серији земљишта на кречњаку, производни тип шуме 2 – шума букве и јеле на станишту букве и јеле (Abieti - Fagetum illyricum Fuk. et Stef. 1958) на серији земљишта на кречњаку, претежно дубоких, производни тип шуме 3 – шума букве, јеле и смрче на станишту букве, јеле и смрче (Piceo – Abieti - Fagetum Stef. et Beus 1983) на серији земљишта на кречњаку, претежно дубоких земљишта, производни тип шуме 4 – шума букве, јеле, смрче и Панчићеве оморике (Piceo-Abieti-Fagetum omorikae) на серији земљишта на кречњаку, производни тип шуме 5 – шума јеле и смрче на станишту јеле и смрче (Abieti-Picetum Mat. 1978) на дистричном смеђем земљишту на пјесковитом глинцу, производни тип шуме 6 – шума јеле и смрче на станишту јеле и смрче (Abieti-Picetum Mat. 1978) на серији земљишта на кречњаку, претежно дубоких.

Description (srp)

Шумарство - Планирање газдовања шумама / Forestry - Forest Management Planning Datum odbrane: 28.09.2021.

Description (eng)

The basic task of the research is to define the production types of forests in pure beech forests, then in mixed forests of beech and fir, beech, fir and spruce forests, in fir and spruce forests as well as in the mixed forests of beech, fir, spruce and Serbian spruce (Pancic spruce) in accordance with indicators on the characteristics of the habitat and stands in the territory of the Radava mountain. Defining the types of forest will create real conditions for determining forest management objectives in these ecosystems. The research is based on the basic definition of the forest type that represents a part of the forest with equal ecological-biological and developmental-production characteristics.The criteria for selecting the stands in which the research was carried out are the uniformity of the habitat and homogeneity of the stand conditions, such as altitude, inclination, composition, exposition, etc., with the aim to include the variety of stands and that the conditions within the experimental surfaces are uniform. A total of 24 experimental fields of an average size of about 0.5 ha were placed. There were 8 experimental surfaces in the beech forests, 4 in beech and fir forests, 4 in beech, fir and spruce forests, 4 in fir and spruce forests and 4 in beech, fir, spruce and Serbian spruce forests. Data processing and analysis was carried out using the usual dendrometric and statistical methods.Based on the results of ecological research, 7 basic types of forest are defined. The production differentiation of the basic types of forests separated 6 production types of forests: production forest type 1 - beech forest on beech habitat on limestone soil series, production forest type 2 - beech and fir forest on beech and fir habitat on limestone soil series, predominantly deep soils, production forest type 3 - beech, fir and spruce forest on beech, fir and spruce habitat on limestone soil series, predominantly deep soils, production forest type 4 - beech, fir, spruce and Serbian spruce forest on a limestone soil series, production forest type 5 - fir and spruce forest on fir and spruce habitat on dystric brown soil on sandy clay, production forest type 6 - fir and spruce forest on fir and spruce habitat on limestone soil series, predominantly deep soil.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Šumarstvo

Forest type, structural characteristics, beech, fir, spruce, Picea omorika, Radava

Identifiers