Title (srp)

Стање оралног здравља деце са посебним потребамa која су смештена ван институција : докторска дисертација

Author

Kosanović, Dušan, 1982-

Contributor

Mandić, Jelena, 1962-

Description (eng)

In the 21st century, there is a developing trend to include children with specialneeds and their education, and healthcare into the society. Inclusion principles, now widelyaccepted by european countries, stimulate removing children with special needs frominstitutions care and having them grow up in a family enviroment. In these conditions, it isparents that are in charge of the childs oral health, oral hygiene and nutritional habits.The aim of this doctoral dissertation was to explore the effects of various enviromentalfactors, nutrition, oral hygiene and access to the proper dental care on oral health of childrenwith special needs that are being taken care of by their parents, in the family enviroment.Matherial and method : The research was performed on 100 children with special needs, ofboth sexes, ages from 7-18 years old, which reported for the first time at the Clinic forpaediatric and preventive dentistry, University of Belgrade for the dental treatment in thegeneral endotracheal anesthesia. Before the treatment, parents were given consent forms, aswell as the questionnaire with 40 questions about their childs habits, oral health and hygiene,food intake, availability of dental care and socioeconomic factors the child is living in. Duringthe treatment, DMFT was noted, as well as gingival and plaque indexes, as well as injuries,diseases and other changes to oral mucosae and dental tissues.Results : Children with special needs in parental care in Serbia have a high DMFT(8,17±5,255), as well as high values of gingivan index (2,432±0,836) and plaque index(2,354±0,777 ). Children in families where parents have higher formal education, as well asthe children coming from better socio-economic enviroments have shown better results in oralhygiene, food habits and all relevant indexes, regardless of their diagnosis. Most of thechildren with special needs have experienced some sort of discrimination and have notreceived adequate dental care because of their primary diagnosis.Conclusion : It is necessary tо provide aid to parents of children with special needs inmaintaining their oral health, as well as educate them on the importance of oral hygiene andproper nutrition. Preventive programmes should be created, and supported from both dentistsand relevant institutions. Also, protocols for dentists should be created, in order to provideearly diagnosis and treatment of caries and gingival diseases, as well as improving means andavailability of dental treatment for these patients.

Description (srp)

Постоји тежња да се образовање, одрастање и третман деце и особа са посебним потребама усмери у токове редовног образовања и здравствене заштите. Инклузионипринципи , којима теже све западноевропске земље, подразумевају постепеноискључивање институционализованог приступа образовању и рехабилитацији овихпацијената, те стављају нагласак на одрастању деце са посебним потребама у оквирусвојих породица. У овим условима, родитељи су ти који се брину о оралном здрављу,оралној хигијени и правилној исхрани.Циљ ове докторске дисертације је да истражиутицаје различитих фактора средине, исхране и оралне хигијене, као и доступностистоматолошке неге на орално здравље деце са посебним потребама која су смештенаискључиво у родитељском старању.Материјал и метод : Истраживање је обухватило 100 деце посебним потребама, обапола, узраста од 7-18 година, који су се по први пут јавили на Клинику за дечју ипревентивну стоматологију у Београду ради санације зуба. Родитељи су пре санацијепопуњавали формулар о приступу студији, и упитник од 40 питања везаних за оралнухигијену, исхрану, доступност стоматолошке неге и социекономске услове. У оквирусанације зуба у општој ендотрахеалној анестезији евидентиран је КЕП пацијената, као ииндекси меких и чврстих наслага, и гингивалних обољења, те промене на меким ичврстим ткивима усне дупље.Резултати : Деца са посебним потребама имају висок КЕП (8,17±5,255), као и високевредности гингивалног индекса (2,432±0,836 ), и индекса меких и чврстих наслага(2,354±0,777 ). Деца из породица са вишим формалним образовањем родитеља, као идеца која живе у стабилнијим социoекономским условима показала су боље резултате уодржавању оралне хигијене, исхране и свих испитиваних индекса, независно одпримарне дијагнозе. Већина деце је искусила неку форму дискриминације иускраћивања адекватне неге због своје примарне дијагнозе.Закључак: Неопходно да се у очувању оралног здравља деце са посебним потребамапомогне родитељима, као и да се ради на њиховом образовању о важности оралногздравља и правилне исхране. Требало би основати превентивне програме за ову децукоји би били подржани од стране стоматолога са једне стране, и релевантнихинституција са друге стране. Такође, требало би израдити протоколе за ранудијагностику каријеса и гингивалних обољења код ризичних група пацијената, иунапредити системе и доступност стоматолошке неге и санације за децу са посебнимпотребама у родитељском старању.

Description (srp)

Дечија стоматологија - стоматолошко збрињавање особа са посебним потребама / Paediatric dentistry - Children with special needs Datum odbrane: 01.06.2021.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Dečja i preventivna stomatologija

Children with special needs, Oral health, DMFT, Quality of life, Dental care, Social and economic conditions

Identifiers