Title (srp)

Испитивање ћелијских маханизама укључених у морфолошке промене темпоромандибуларног зглоба пацова са експериментално изазваном латералном девијацијом мандибуле : докторска дисертација

Author

Stojić, Vanja, 1987-

Contributor

Glišić, Branislav, 1962-
Roganović, Jelena, 1976-
Šćepan, Ivana, 1962-
Perić, Tamara, 1976-
Đurić, Marija, 1958-
Stamenković, Zorana Z., 1972-

Description (eng)

Lateral mandibular deviation is characterized by an unbalanced functional loading oftemporomandibular joint (TMJ). The aims of our study were to investigate the micro andmacro changes on mandible and TMJ caused by unblanaced loading and to investigate theunderlying cellular mechanisms in condyle, muscle masseter and synovial. Male, 5-weekoldWistar rats (60) were divided into experimental group (30), which received acrylic resinappliance that shifted mandible to the left during closure, and control group (30). Computedtomography was used to investigate morphometrical changes on mandible, whilehistomorphometry and microcomputed tomography were used for condyle analysis.Samples of condyle, m. masseter and synovial membrane were analyzed with ELISA andspectrophotometry to determine protein expressions of vascular endothelial growth factor(VEGF) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS), as well as superoxide dismutase (SOD)activity. Results show that mandibles of experimental rats were smaller and asymmetrical,their condyles had less newly formed bone and cartilage, but larger bone marrow cavitiesarea. Condyles of experimental rats had less bone volume, lower number and lesserthickness of trabecula, as well as less complexed internal structure of the bone. Experimentalanimals had higher VEGF protein expression in condyle and m. masseter, while higherprotein nNOS expression and altered SOD activity were found in m. masseter and synovialmembrane. Lateral mandibular deviation leads to cellular changes in TMJ tissues,morphological and structural changes of mandible and condyle, which result indevelopment of skeletal mandibular asymetry.

Description (srp)

мандибуларног зглоба (ТМЗ). Циљеви наше студије су били да утврдимо до каквихмакро и микро промена на мандибули и ТМЗ доводи небалансирано оптерећењеТМЗ, као и да испитамо ћелијске механизме који се налазе у основи тих промена нанивоу кондила, масетеричног мишића и синовијалне мембране. Пацови, Вистар соја,мушког пола (60), старости 35 дана су чинили експерименталну групу (30), којима јеизазвана латерална девијација мандибуле поставком нагризног гребена на горњесекутиће и контролну групу (30). Компјутеризованом томографијом су испитиванеморфометријске промене на нивоу мандибуле, а узорци кондила су коришћени захистолошку анализу и анализу микро-компјутеризованом томографијом. Узорциткива кондила, масетеричног мишића и синовијалне мембране су анализирани ELISAметодом и спектрофотометријом како би се утврдиле концентрације васкуларногфактора раста (VEGF) и неуралне азотмоноксид синтазе (nNOS), као и активностсупероксид дизмутазе (SOD). Резултати показују да су мандибуле пацоваексперименталне групе биле мање и асиметричне, на њиховим кондилима је дошлодо стварања мање количине кости и хрскавице, а већих шупљина коштане сржи. Косткондила експерименталних животиња је имала смањен волумен, број и дебљинукоштаних гредица, као и мање комплексну унутрашњу структуру кости. Кодексперименталних животиња утврђена је већа експресија протеина VEGF у кондилуи масетеричном мишићу, већа експресија протеина nNOS и измењена активностSOD у масетеричном мишићу и синовијалној мембрани. Латерална мандибуларнадевијација доводи до промена на ћелијском нивоу у ткивима ТМЗ и морфолошких иструктурних промена на нивоу мандибуле и кондила, које доводе до настанкаскелетне мандибуларне асиметрије.

Description (srp)

Стоматолошке науке - Ортопедија вилица / Dental medicine - Orthodontics Datum odbrane: 20.04.2021.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Gnatologija

lateral mandibular deviation, VEGF, oxidative stress, nNOS, m. masseter, synovial membrane, condyle

Identifiers