Title (srp)

Утицај микоза на здравствено стање главних лишћарских врста на подручју Националног парка "Биоградска гора" : докторска дисертација

Author

Vemić, Aleksandar, 1992-

Contributor

Milenković, Ivan Lj., 1984-
Radulović, Zlatan, 1966-
Golubović Ćurguz, Vesna, 1958-
Milanović, Slobodan, 1969-

Description (srp)

Национални парк „Биоградска гора“ са својом прашумом представља један од најзначајнијих екосистема у Европи и може дати многе одговоре важне за живот шумског дрвећа. Узимајући у обзир велики број врста гљива забележен на различитим дрвенастим врстама овог подручја, циљ истраживања је био да се прикаже утицај најчешћих микоза на здравствено стање главних лишћарских врста дрвећа у овој прашуми. У првом делу истраживања су обухваћене гљиве трулежнице Ganoderma applanatum, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola и Polyporus squamosus као најчешћи проузроковачи централне трулежи стабала букве, белог јасена, брдског бреста, горског јавора и сиве јове у прашуми. У другом делу истраживања је обухваћена врста Hymenoscyphus fraxineus као најчешћи узрочник сушења белог јасена у прашуми.Поређење присуства проучаваних гљива између прашуме и антропогено измењених шума, испитивање биоеколошких карактеристика проучаваних гљива и њихове интеракције са другим штетним факторима је извршено у оба дела истраживања. Додатно, у оквиру првог дела истраживања је истражено здравствено стање различитих састојина и начин сукцесије најчешћих макрогљива на стаблима захваћеним централном трулежи. Такође, у оквиру другог дела истраживања је истражен диверзитет осталих гљива на белом јасену и делимично њихова улога у процесу сушења стабала.Присуство лигниколних гљива је било значајно веће у прашуми у односу на привредне шуме услед већег броја стабала захваћених централном трулежи. Племенити лишћари у састојинама са буквом су имали већи проценат стабала захваћених централном трулежи од букве. Шест типова шума у прашуми је показало сличну осетљивост на појаву централне трулежи. Највећу осетљивост на појаву централне трулежи је показала буква праћена сивом јовом, мању горски јавор и бели јасен а најмању брдски брест. Појава гљива проузроковача централне трулежи је била највећа у лишћарским шумама прашуме. Оштећења стабала од централне трулежи су била највећа на нижим надморским висинама и благим нагибима до равним теренима.Појава најчешћих врста макрогљива на главним лишћарским врстама захваћеним централном трулежи је била независна од степена трулежи, врсте супстрата и врсте дрвета. Такође, на супстратима букве захваћеним централном трулежи, бројност макрогљива је била најмања у мешовитим шумама смрче, јеле и букве. Стабла букве која су оштећена услед интеракције централне трулежи и оштећења од снега или ветра су имала различит степен и начин оштећења. Због тога су оваква стабла подељена у неколико група у зависности од степена оштећености крошње и дебла, степена штетног утицаја на околна стабла, броју проучаваних лигниколних гљива које их колонизују и њихових димензија.Раст изолата лигниколних гљива на различитим хранљивим подлогама и температурама је показао типичан начин развоја ових врста. Такође, поједини изолати различитих врста лигниколних гљива су показали сличан тренд раста на различитим температурама. Изолати врста Ganoderma applanatum и Fomes fomentarius су показали велику разноврсност у степену лучења оксидаза.Присуство Hymenoscyphus fraxineus се није значајно разликовало између прашуме и осталих станишта белог јасена услед сличног процента стабала захваћених сушењем. Ипак, током прве две године од открића присуства Hymenoscyphus fraxineus, изоловани засади младих стабала су показали значајно мањи проценат стабала захваћених сушењем у односу на млада стабала у прашуми. Настанак инфекције врстом Hymenoscyphus fraxineus није зависио од димензија стабала, положаја стабала и присуства других оштећења на стаблима упрашуми...

Description (srp)

Шумарство - Заштита шума и украсних биљака / Forestry - Protection of forests and ornamental plants Datum odbrane: 26.02.2021.

Description (eng)

ecosystems in Europe and can give many answers important for the life of forest trees. Due to large number of fungal species recorded on different woody species of this area, the purpose of research was to investigate the influence of the most common mycoses on health condition of main broadleaf trees species in this old-growth forest. The first part of research covered wood decay fungi Ganoderma applanatum, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola and Polyporus squamosus as the most common causes of heart rot on beech, common ash, Scotch elm, sycamore maple and grey alder in old-growth forest. The second part of research covered fungus Hymenoscyphus fraxineus as the most common cause of ash dieback in old-growth forest.The comparison of the presence of observed fungi between old-growth forest and anthropogenic changed forests, bio ecological characteristics of observed fungi and the interaction of these fungi with other disturbances were investigated in both parts of research. Additionally, in the first part of research, the health condition of different stands and the patterns of succession of the most common macro fungi on trees affected with heart rot were investigated. Also, in the second part of research the diversity of other fungi on common ash was investigated and partly their role in ash dieback.Presence of lignicolous fungi was significantly larger in old-growth forest than economic forests due to larger number of trees affected with heart rot. Noble broadleaves in stands with beech showed larger percent of trees affected with heart rot than beech. Six forests types in old-growth forest showed similar susceptibility to the occurrence of heart rot. Susceptibility to the occurrence of heart rot was the greatest on beech followed by grey alder, lower on sycamore maple and common ash and the lowest on Scotch elm. Occurrence of heart rot fungi was the greatest in broadleaf forests of old-growth forest. Damages of trees due to heart rot were the greatest on lower attitudes and lower to straight slopes.Occurrence of the most common macro fungi on main broadleaf species affected with heart rot was independent from decay class, substrate type and tree species. Also on beech substrates affected with heart rot, the number of macro fungi was the lowest in mixed spruce, fir and beech forests. Beech trees that were damaged due to interaction between heart rot and damages with snow or wind had different level and pattern of damage. Due to that damaged trees were classified in several groups based on crown and trunk damage, degree of negative impact on surrounding trees, number of observed lignicolous fungi colonizing them and their dimensions.Growth of lignicolous fungi isolates on different nutrient media and temperatures showed typical development of these species. Also, some isolates of different lignicolous fungal species showed similar trend of growth on different temperatures. Isolates of Ganoderma applanatum and Fomes fomentarius showed great variability of oxidase production.Presence of Hymenoscyphus fraxineus was not significantly different between old-growth forest and the other common ash habitats due to similar percent of trees affected with ash dieback. However, during the first two years since Hymenoscyphus fraxineus was reported, isolated plantings of young trees showed significantly smaller percent of trees affected with ash dieback than young trees in old-growth forest. Occurrence of infection with Hymenoscyphus fraxineus was not impacted with the dimensions of trees, their distribution and the presence of other disturbances on trees in old-growth forest. Tendency toward fastest decline progress was detected in places with greater source of humidity. Interaction between dieback caused with Hymenoscyphus fraxineus and snow or anthropogenic damages caused faster dieback of young trees...

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zaštita šuma

old-growth forest, heart rot, lignicolous fungi, ash dieback, Hymenoscyphus fraxineus, Montenegro

Identifiers