Title (srp)

Модели crowdsourcing-a у паметним градовима : докторска дисертација

Author

Staletić, Nada, 1985-

Contributor

Labus, Aleksandra, 1984-
Despotović-Zrakić, Marijana, 1977-
Barać, Dušan, 1983-
Lazarević, Saša, 1967-
Đogatović, Marko, 1976-

Description (srp)

Предмет истраживања докторске дисертације је развој модела crowdsourcingaу паметним градовимабазиран на интернету интелигентних уређаја (Internet of Things IoT)и мобилним технологијама.Централни проблем који се разматра у докторској дисертацији је испитивање могућности применеcrowdsourcinga,интернета интелигентних уређаја и мобилних технологија за развој сервисапаметног града. Фокус истраживања је на анализи, дефинисању и имплементацији различитих моделаcrowdsourcingaу циљу унапређења квалитета живота у паметним градовима.У докторској дисертацији се испитује спремност грађана да користе crowdsourcing сервисе паметногграда. Главни циљ у првој фази истраживања је идентификовати услуге crowdsourcingазасноване наинтернету интелигентних уређаја и мобилним технологијама које би подстакле учешће грађана упаметном граду. Фокус истраживања је на градовима који још нису у потпуности усклађени састандардима паметних градова. Методолошки приступ испитивању спремности грађана заснован јена анализи различитих модела crowdsourcingа,као што су crowd wisdom, crowdfunding, crowdvoting иcrowdsensing, као и њихове примене у различитим областима, као што су саобраћај, заштита животнесредине, комуналне услуге и здравство. Подаци су прикупљени путем анкете која је спроведена натериторији града Београда и која је обухватила узорак од 210 испитаника. Резултати показују да суграђани спремни да прихвате crowdsourcing услуге засноване на crowd wisdom, crowdfunding иcrowdvoting моделима. Поред тога, резултати откривају да су грађани највише заинтересовани закоришћење услуга у области очувања животне средине (сервиси који се базирају на финансирањупројеката који подржавају развој соларне енергије и заштиту животне средине) и саобраћаја (сервисикоји се односе на гласање и епартиципацијуграђана у циљу побољшања јавног превоза). Добијенирезултати, осим што указују на приоритетне сервисе које би требало имплементирати, могли би дапослуже и као добра основа за покретање реализације других пројеката паметних градова.Предложени методолошки приступ и закључци могу послужити као део ширег оквира за одабирпројеката имплементације паметних градова.У докторској дисертацији приказан је развој crowdsourcing платформе Паметан Београд, чији је циљусмерено подстицање грађана на тимски рад, остваривање заједничких циљева применом колективнеинтелигенције и изградња организоване интерактивне онлајн заједнице. Грађани паметног градапутем crowdsourcing платформе могу се информисати о актуелним проблемима у области екологије,комуналних услуга и саобраћаја. Регистровани корисници на crowdsourcing платформи могуучествовати у решавању дефинисаних проблема, додати нове иницијативе, постављати информацијеод значаја, сакупљене помоћу одговарајућих мобилних уређаја, пријављивати проблеме у граду.Поред наведених услуга, на платформи је имплементиран crowdvoting сервис који се базира нагласању за покренуте иницијативе у паметном граду. Предложени модел у дисертацији требало би дадопринесе квалитетнијем информисању и учешћу грађана у паметном граду.Eвалуацијa модела развијеног у докторској дисертацији реализованa је у циљу тестирања система имерења релевантних параметара који утичу на ефективност и корисност предложеног модела.Резултати добијени експерименталним путем потврђују главну хипотезу да се развојем и применоммодела crowdsourcing-а заснованом на интернету интелигентних уређаја и мобилним технологијама,унапређује учешће грађана у процесу сакупљања, ширења и употребе информација у паметном граду.

Description (srp)

Информациони системи и технологије / Електронско пословање Datum odbrane: 04.03.2021. Information Systems and technologies / Ebusiness

Description (eng)

The subject of the doctoral dissertation research is the development of crowdsourcing models in smart citiesbased on the Internet of things (IoT) and mobile technologies. The central research problem considered in thethesis is the possibilities of applying crowdsourcing, the Internet of things, and mobile technologies for thedevelopment of smart city services. The focus of the research is on the analysis, definition, andimplementation of different models of crowdsourcing to improve the quality of life in smart cities.The doctoral dissertation primarily examines the citizens’ readiness for the implementation of crowdsourcingservices of a smart city. The main goal in the first phase of the research is the identification of thosecrowdsourcing services based on the Internet of things and mobile technologies that will encourage theparticipation of citizens. The research focus is on cities that are not yet fully aligned with smart citystandards. The methodological approach of examining citizens’ readiness was based on an analysis ofcrowdsourcing models, such as crowd wisdom, crowdfunding, crowdvoting, and crowdsensing, and theirapplication in various fields, such as traffic, environmental conservation, utility services, and health. Thedata was gathered in the city of Belgrade, for two years through a survey that included a sample of 210citizens. The results indicate that citizens are ready to accept crowdsourcing services based on crowdfunding,crowdvoting, and crowd wisdom models. Furthermore, the results reveal that citizens are interested inenvironmental conservation (crowdfunding services that support solar energy development andenvironmental protection) and public transportation (crowdvoting and crowd wisdom services that canimprove the state of the public transport). The obtained results, in addition to indicating the priority servicesthat should be implemented, could also serve as a good basis for initiating the implementation of other smartcity projects. The proposed methodological approach and conclusions could also serve as a part of a widerframework for the selection of implementation projects in other cities.The doctoral dissertation presents the development of the crowdsourcing Smart Belgrade platform, whosegoal is to encourage citizens to work in teams and achieve common goals through the use of collectiveintelligence and an organized interactive online community. Citizens of the smart city can be informed aboutcurrent problems in the field of ecology, utility services, and public transportation through the crowdsourcingplatform. Registered users on the crowdsourcing platform can participate in solving defined problems, addnew initiatives, post relevant information collected using appropriate mobile devices, and report problems inthe city. In addition to the listed services, a crowdvoting service based on voting for initiatives has beenimplemented on the platform. The proposed model in this dissertation should contribute to better informationand participation of citizens in a smart city.In the doctoral dissertation, the model evaluation was realized to test the system and measure the relevantparameters that affect the effectiveness and usefulness of the proposed model. The collected results confirmthe main hypothesis that the development and usage of crowdsourcing models based on the Internet of thingsand mobile technologies improve citizen participation in the process of collecting, disseminating, and usingthe information in a smart city.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Interakcija između čoveka i računara. Korisnički interfejs

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Organizacijski menadžment (OM)

crowdsourcing, smart city, Internet of things, mobile technologies

Identifiers