Title (srp)

Интеграција еколошке и визуелне процене предела за потребе планирања просторног развоја Србије : докторска дисертација

Author

Gavrilović, Suzana, 1985-

Contributor

Vasiljević, Nevena, 1965-
Radić, Boris, 1982-
Tomićević-Dubljević, Jelena, 1973-
Vasiljević Tomić, Dragana, 1964-
Dabović, Tijana, 1977-

Description (srp)

Предмет рада је специфично истраживање начина повезивања еколошке и визуелнепроцене предела у циљу развоја оптималне, квантитативне методе интегрисанепроцене карактера предела. Проучавање интегративног приступа у процени предела ињегове примене у систему планирања просторног развоја Србије било је инициранопотребама савременог планирања предела.Истраживања указују да су превазиђене постојеће методе процене предела, а да сусавременом планирању предела неопходне нове методе које интегришу принципепредеоне екологије и визуелне естетике предела као целине у процени вредности(квалитета) предела, основна је теза која је покренула ово истраживање. Савременоконципиран предео се сагледава као холистички, динамичан и перцептибиланпросторни ентитет природних и културних вредности који се интерпретира у формијединственог карактера предела. Карактер предела као резултат холистичкеинтерпретације вредности предела постаје просторни и истраживачки оквиру у односуна који се планира његов развој и заштита. Савремен концепт предела добио јелегитимитет у Европској конвенцији о пределу коју је Република Србија ратификовала2011. године и обавезала се да интегрише предео у политике просторног иурбанистичког планирања.У раду су понуђени елементи за развој интегративног приступа у планирању предела.Развијен је методски поступак као део исхода савременог просторног концепта ипланерских принципа. Методски поступак је заснован на идентификованиминдикаторима: кохерентности, комплексности, природности и отворености којима сеповезују и комбинују предеоноеколошки и визуелни принципи и симултано процењујестање карактера предела.На основу резултата истраживања еколошке и визуелне процене предела издвојио сеприступ који тежиште интеграције заснива на структурним аспектима предела,композицији и конфигурацији, који се квантитативно исказују и анализирају применомметрике предела. Метрика предела представља врло активно истраживачко поље којеје резултовало великим бројем параметара и сложених индекса који се примењују упроцени еколошких функција и процеса, као и визуелно-перцептивних и естетскихкарактеристика предела. На бази успостављених каузалних веза дефинисан јеметодолошки оквир за квантификацију и операционализацију интегрисанихиндикатора.Предложен методски поступак за процену индикатора: кохерентности, комплексности,природности и отворености предела, конципиран је у виду тростепене хијерархијскеструктуре. Процедурално, метода је формулисана у виду алгоритма где улазне податкеiiiпредстављају резултати квантификације сигнификантних параметара метрикепредела и осталих параметара интегрисане процене предела којима се интерпретирајукритеријуми за процену индикатора.Иницијална провера методског поступка извршена је на подручју истраживања -општини Младеновац, односно на нивоу разраде планова јединица локалнесамоуправе. Први предуслов за процену интегрисаних индикатора подразумевао јеидентификацију типова карактера предела Младеновца. Типови карактера предела суиздвојени применом методе карактеризације предела која обједињује холистички ипараметарски приступ. На нивоу издвојених типова карактера предела извршена јепровера апликативности предложене методе. Резултати су указали на висок нивоинтегративности предеоно(еколошких) и визуелно(естетских) принципа који може даоправда употребу индикатора као дијагностичких варијабли у интегрисаној, еколошкоји визуелној анализи и процени стања карактера предела.Резултати анкетног истраживања визуелне перцепције предела Младеновцапотврдили су да се издвојеним индикаторима исказују вредности јединственогкарактера предела које утичу на визуелне преференце локално становништво и ширејавности, односно да визуелна перцепција квалитета предела зависи од степенапредеоне кохерентности, комплексности, природности и отворености.Модалитети примене методског поступка интегрисане процене на националном ирегионалном нивоу су илустровани на примеру израде Просторног плана РепубликеСрбије 2021-2035 и у оквиру Студије Типологије предела за потребе обрживог развојаграда Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределу. Поређењемдобијених резултата примене методског поступка на различитим просторним нивоимапотврђен је висок степен подударности, на основу чега се може закључити да сеинтегрисани индикатори могу адекватно и поуздано примењивати у поступку израдепросторно-планских докумената Србије.

Description (srp)

Биотехничке науке - Пејзажна архитектура и хортикултура / Biotechnological sciences - Landscape аrchitecture and horticulture Datum odbrane: 24.09.2021.

Description (eng)

The subject of this paper is a specific research of the way of connecting ecological and visuallandscape assessment in order to develop an optimal, quantitative method of integratedassessment of landscape character. Studying of an integrative approach in landscapeassessment and its application in the spatial development planning system of Serbia wasinitiated by the needs of modern landscape planning.Research indicates that the existing methods of landscape assessment have become outdated,and the fact that modern landscape planning requires new methods that integrate theprinciples of landscape ecology and visual aesthetics of landscape as a whole in assessment oflandscape value (quality), is the basic thesis that initiated this research. The contemporarylandscape concept is perceived as a holistic, dynamic and perceptible spatial entity of naturaland cultural values that is interpreted in the form of a unique landscape character. Thelandscape character as a result of the holistic interpretation of landscape value becomes aspatial and research framework in relation to which its development and protection areplanned. The contemporary landscape concept of has gained legitimacy in the EuropeanLandscape Convention, which the Republic of Serbia ratified in 2011 and committed itself tointegrating landscaping into spatial and urban planning policies.This paper offers elements for development of an integrative approach in landscape planning.A methodological procedure has been developed as part of the outcome of the modern spatialconcept and planning principles. The methodological procedure is based on the identifiedindicators: coherence, complexity, naturalness and openness, which connect and combinelandscape-ecological and visual principles, and simultaneously assess the state of landscapecharacter.Based on results of the research of ecological and visual landscape assessment, an approachhas been singled out that bases the focus of integration on structural aspects of landscape,composition and configuration, which are quantitatively expressed and analyzed by usinglandscape metrics. Landscape metrics is a very active research field that has resulted in alarge number of parameters and complex indices that are applied in the assessment ofecological functions and processes, as well as visual-perceptual and aesthetic landscapecharacteristics. The methodological framework for quantification and operationalization ofintegrated indicators is defined on the basis of established causal links.The proposed methodological procedure for assessment of indicators: coherence, complexity,naturalness and openness of landscape, is conceived in the form of a three - level hierarchicalstructure. Procedurally, the method is formulated in the form of an algorithm where the inputdata are the results of quantification of significant parameters of landscape metrics and otherviparameters of integrated landscape assessment which interpret the criteria for assessment ofindicators.The initial check of the methodological procedure was performed in the research area - themunicipality of Mladenovac, i.e. at the level of elaboration of plans of local self-governmentunits. The first precondition for the assessment of integrated indicators was the identificationof landscape character types in the Mladenovac area. Landscape character types have beensingled out by applying a landscape characterization method that combines a holistic andparametric approach. Verification of the applicability of the proposed method was performedat the level of selected landscape character types. The results indicated a high level ofintegrative landscape (ecological) and visual (aesthetic) principles that can justify the use ofindicators as diagnostic variables in integrated, ecological and visual analysis and assessmentof landscape character status.The results of the survey research on visual perception of the Mladenovac landscapeconfirmed that the selected indicators show the values of a unique landscape character, thataffect visual preferences of the local population and general public, namely, that visualperception of landscape quality depends on the degree of landscape coherence, complexity,naturalness and openness.Modalities of application of the methodological procedure of integrated assessment at thenational and regional level are illustrated on the example of development of the Spatial Plan ofthe Republic of Serbia 2021-2035 and within the Study of Landscape Typology for SustainableDevelopment of the City of Belgrade in accordance with the principles of the EuropeanLandscape Convention. By comparing the obtained results of application of the methodologicalprocedure at different spatial levels, a high degree of concordance was confirmed, based onwhich it can be concluded that integrated indicators can be adequately and reliably applied inthe process of drafting spatial planning documents of Serbia.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Pejzažna arhitektura

landscape planning, integrated landscape assessment, ecological landscape assessment, visual landscape assessment, landscape character, landscape metrics, spatial development

Identifiers