Title (srp)

Интегрисано управљање инфраструктуром за паркирање у зонама високог степена атрактивности

Author

Čuljković, Vladimir V., 1973-

Contributor

Simićević, Jelena, 1981-
Đorić, Vladimir, 1978-
Nikolić, Miloš, 1984-
Mirović, Valentina, 1976-

Description (eng)

A contemporary parking management, in line with the concept of sustainable transportsystem which it originated from, is based on the parking demand management aiming tomaximize the utilization of supplied infrastructure throughout the day.Parking management goals are achieved by implementing various policies and measures,where parking price management was recognized as a very effective one.Parking management at different parking structures is rarely observed integrally, eventhough the interaction of different parking types has been documented,there haven’t beenany researchesthat cover both spatial and temporal aspects of parking price managementso far.The subject of this thesis is the occupancy of supplied public parking infrastructurelocated in highly attractive areas.The aim of this thesis is to develop a methodology for integrated management of parkingsupply occupancy in highly attractive areas during the day based on defined parkingperformance parameters.The developed methodology focuses on the prediction of parking prices impact on userbehavior. User responses were examined by revealed and stated preference methods. Amultinomial logit model was used to predict and assess the parking prices impactonparking occupancy. This allows the application of Simulated Annealing metaheuristicsto determine parking prices that will lead to the best effects in relation to the definedmanagement goals.The methodology was tested in a limited Belgrade central area. The results showed thatparking price could be used to manage both parking demand and its spatial and temporaldistribution, optimizing parking infrastructure occupancy. Such prices result in positiveeffects reaching beyond the parking subsystem itself.

Description (srp)

Савремени концепт управљања паркирањем, у складу са концептом одрживогтранспортног система из којег је проистекао, заснива се на управљању захтевима запаркирање, како би се расположива инфраструктура што боље искористила у токуцелог дана.Циљеви управљања паркирањем се остварују коришћењем различитих политика имера, а као веома ефикасна политика издвојило се управљање ценом паркирања.Управљање паркирањем на различитим структурама за паркирање ретко сепосматра интегрисано, иако је препознато да постоји међусобан утицај, а до саданије било истраживања која су истовремено обухватила и просторни и временскиаспект управљања ценом паркирања.Предмет дисертације је искоришћење инфраструктуре за паркирање намењенејавном коришћењу, лоциране у високо атрактивним зонама.Циљ дисертације је развој методологије за интегрисано управљање искоришћењеминфраструктуре за паркирање у високо атрактивним зонама у току дана на основудефинисаних параметара функционисања паркирања.Развијена методологија се фокусира на прогнозу утицаја цене паркирања напонашање корисника. Реакције корисника испитане су методама изражених иизјављених преференција, а за њихово предвиђање и оцену утицаја цена паркирањана искоришћење инфраструктуре за паркирање коришћен је мултиноминалнилогит модел. Ово омогућава да се применом метахеуристике Симулираног каљењадефинишу цене паркирања које ће дати најбоље ефекте у односу на постављенециљеве управљања.Тестирање методологије извршено је у делу центране зоне Београда. Резултати супоказали да се ценом паркирања може управљати, како бројем испостављенихзахтева за паркирање, тако и њиховом просторном и временском дистрибуцијомоптимизирајући искоришћење постојеће инфраструктуре. Овако дефинисане ценедоводе до позитивних ефеката и ван подсистема паркирања.

Description (srp)

Саобраћај и транспорт / Терминали у друмском саобраћају итранспорту Datum odbrane: 29.09.2021. Traffic and Transport / Terminals in Road Traffic and Transport

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode

Identifiers