Title (srp)

Социо-економски аспекти професионализације менаџмента као облик модернизације система управљања у предузећима на примеру града Лесковца

Author

Вукосављевић-Павловић, Валентина Р.

Contributor

Анђелковић, Петар

Description (srp)

У истраживању социо-економског аспекaта улоге процеса професионализације менаџмента у предузећима као фактора модернизације и развоја, треба узети у обзир и креативан стваралачки приступ управљање људима. То подразумева проблеме везане за личне особине менаџера, имајући у виду и шире друштвене-економске чиниоце успешног управљања. Иако не постоји сагласност, ни у пракси нити у теорији, о кључном послу управљања, сматра се да је пресудно „управљање људима“. У друштвеној реалности и у научном сагледавању специфичне садржине управљачке улоге и стила управљања,незаобилазно је проучавање категорије професионалне активности, као посебног феномена. Професионални рад одржава се на сталној критици, увођењу иновација, стваралачком приступу у решавању пословних задатака и обављању радних активности. Једним својим делом ту своју улогу остварује применом партиципативног демократског модела одлучивања, прилагођавајући га реалним стратегијама развоја и моделима управљања.

Description (eng)

In the research of socio-economic aspect of the management professionalization process role in enterprises as a factor of modernization and development, creative approach to human resources management, should also be taken into account. This implies problems related to the personal characteristics of managers, given the wider socio-economic factors of successful management. Although there is no consensus, neither in practice nor in theory, on a key management job, it is considered crucial to "manage human beings". In social reality and in the scientific study of the specific content of the management role and management style, it is inevitable that the study of a category is a professional activity as a particular phenomenon. Professional work reflects on constant criticism, introduction of innovations, and creative approach in solving business tasks and carrying out work activities, and with its own part, it realizes its role by applying a participatory democratic decision-making model, adapting it to real development strategies and management models.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

CC BY-NC 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/