Title (srp)

Електрохемијска детекција и квантификација изабраних пестицида на бором-допованој дијамантској електроди

Author

Јевтић, Соња М.

Contributor

Петковић, Бранка Б.

Description (srp)

Електрохемијске методе показују низ предности над конвенционалним методама и техникама за одређивање пестицида јер су брже, једноставније, не захтевају скупе апарате, посебну припрему узорка, константно се усавршавају применом савремених нaно- и других материјала и нових експерименталних техника, па ће засигурно и оне бити методе избора у аналитици пестицида у будућности. У овој дисертацији су представљена електрохемијска карактеризација и одређивање изабраних пестицида на електроди од бором-допованог дијаманта. Представљени су први, до сада познати, подаци о електрохемијком понашању, детекцији и квантификацији пестицида петоксамида, кломазона и азаметифоса, и предложене аналитичке методе применљиве у реалним узорцима – речној води и комерцијалном производу. Сулкотрион и мезотрион су послужили за испитивања селективности других пестицида јер њихова одређивања на електроди од бором-допованог дијаманта немају предности над досадашњим одређивањаима на електродама од других материјала. Електрохемијско одређивање бентазона на бором-допованој дијамантској електроди дало је боље резултате од свих досадашњих одређивања таквим техникама, нарочито уз коришћење наночестица гвожђе(III)-оксида као појачивача волтаметријског сигнала. Приказани резултати јасно представљају предности сензорске употребе бором-доповане дијамантске електроде и ефекта које могу имати наночестице у мониторингу и квантификацији пестицида као значајних загађивача животне средине.

Description (eng)

Electrochemical methods show a number of advantages over conventional methods and techniques for the determination of pesticides because they are faster, simpler and does not require costly apparatus, a special sample preparation, also they are continuously being improved by using nono- and other new materials and novel experimental techniques. Therfore, those methods certainly will be methods of choise in analysis of pesticides in the future. In this thesis, electrochemical behavior and determination of selected pesticides at the boron-doped diamond electrode are presented. The first, so far known, data about electrochemical behavior, detection and quantification of pesticides pethoxamid, clomazone and azamethiphos were presented, and analytical methods were proposed with application in real samples - river water and commercial product. Sulcotrione and mesotrione were used to test the selectivity of other pesticides since their determination at boron-doped diamond elelectrode had no advantages over previous determinations at the electrodes made of other materials. Electrochemical determination of bentazone at boron-doped diamond electrode yielded better results than all the determinations with such techniques, in particular using the nanoparticles of iron(III) oxide as amplifier of voltammetric signal. The obtained results clearly represent advantages of application of boron-doped diamond electrode and the posible improving effect of nanoparticles in the monitoring and quantification of pesticides as significant environmental pollutants.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/