Title (srp)

Предикција времена хемијских третмана у пољопривредној производњи заснована на data mining техници коришћењем бежичних комуникационих система

Author

Илић, Н.Милош

Contributor

Спалевић, Петар

Description (eng)

Successfully determining the time period in which the conditions for the occurrence of the disease and the time in which chemical treatments are to be made is a complex problem due to the complexity of the construction of prediction models that define the relationship between the onset of the disease and the current meteorological conditions. The accuracy of the prediction of the exact time of chemical treatments directly affects the economy of agricultural production and the amount of necessary pesticides, therefore contributes to environmental protection as well as to healthier agricultural products. Based on the conducted research, data mining software solution based on wireless communication systems is created so as to collect meteorological and spatiotemporal parameters needed for prediction of possible outbreak of diseases and the time of chemical treatments. The developed solution supports entire analysis pipeline: the collection of the necessary data, processing of data for the purpose of creating the prediction models, and the application of these models for the prediction of the time of chemical treatments. In order to determine the accuracy of the prediction, testing of the obtained prediction models for created data sets was performed. It was concluded that the prediction precision is 93.71%, which justifies the use of a system based on data mining techniques and wireless communication systems for predicting the time of chemical treatments.

Description (srp)

Успешно одређивање временског периода у коме су остварени услови за појаву болести и временског тренутка у коме је потребно обавити хемијске третмане представља комплексан проблем због сложености креирања предикционих модела чији је задатак дефинисање веза између појаве болести и тренутних метеоролошких услова. Тачност предикције времена хемијских третмана директно утиче на економичност пољопривредне производње и количине потребних пестицида, те доприноси заштити животне средине, као и здравијим пољопривредним производима. Спроведеним истраживањем је креирано софтверско решење, базирано на примени data mining техника и бежичних комуникационих система, чији је задатак прикупљање метеоролошких и просторно-временских параметара, на основу којих се врши предикција остварености услова за појаву биљних болести, а самим тим и предикција времена хемијских третмана. Развијено решење је затвореног типа, односно у оквиру истог се врши прикупљање потребних података, обрада података у циљу креирања предикционих модела и примена тих модела за предикцију времена хемијских третмана. Како би се утврдила тачност предикције, извршено је тестирање добијених предикционих модела за креиране скупове података. Закључено је да тачност предикције износи 93,71%, што оправдава коришћење система заснованог на data mining техникама и бежичним комуникационим системима за предикцију времена хемијских третмана.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/