Title (srp)

Анатомско-морфолошке карактеристике и природа нодуса штитасте жлезде

Author

Гашић, А.Милош

Contributor

Витошевић, Здравко

Description (srp)

Увод: Нодуси штитасте жлезде представљају ограничену промену у структури ткива штитасте жлезде, и не обухватају јединаствен клинички ентитет, већ хетерогену групу промена у штитастој жлезди, која укључује бенигна и малигна, али и дегенеративна и запаљенска обољења, те се зато различита обољења штитасте жлезде клинички манифестују нодусом. Нодуси штитасте жлезде су веома честа патологија у општој популацији, нарочито у јод-дефицитарним подручијима. Процењује се, да се нодуси срећу код 35-50% људи који живе у подручијима дефицитарним јодом, ипак, и нормална штитаста жлезда садржи одређен број тиреоцита са тенденцијом аутономног раста од којих могу настати нодуси без обзира на количину јода, што додатно повећава учесталост у популацији. Одређивање природе нодуса штитасте жлезде је једно од круцијалних питања које ендокринолози и ендокрини хирурзи постављају дијагностичарима приликом de novo откривених нодуса на штитастој жлезди, а основни циљ свих дијагностичких процедура које се спроводе код пацијената са солитарним нодусом јесте да се донесе одлука о потреби за евентуалним хируршким лечењем, јер друга врста терапије нодуса скоро да и не постоји. Циљеви истраживања: Процена анатомско-морфолошких карактеристика бенигних и малигних нодуса штитасте жлезде, дијагностикованих класичним ехосонографским испитивањем у Б моду, затим процена Доплер хемодинамских параметара, као и процена и улога еластографије и MicroPure модалитета испитивања у дијагностичком алгоритму тестирања нодуса штитасте жлезде. Материјал и методе: Ово истраживање представља студију пресека, јер код нас ехосонографска еластографија није била доступна и није коришћена као дијагностичка метода у процени морфолошке измењености штитасте жлезде. Студија је изведена у Служби за радиолошку дијагностику КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ у Београду, у периоду од 01.01.2014.-01.12.2017.год. Испитивањем је обухваћено 197 особа, код којих је постојала солидна и солитарна промена у штитастој жлезди (нодус). Сваки дијагностички верификован нодус је анализиран по одређеном редоследу, од почетног клиничког испитивања, које је имало за циљ откривање локалних карактеристика нодуса, праћење локо-регионалних знакова, као и одређивање и бележење хормонског статуса штитасте жлезде, преко радиолошког испитивања нодуса, које је подразумевало ехотомографско испитивање у Б моду и Доплер ехосонографију, а након тога и еластографско тестирање нодуса, компресионом еластографијом и еластографијом напрезања уз коришћење ARFI, као и MicroPure анализу, па до корелације података са налазом добијеним аспирационом биопсијом танком иглом под контролом ултразвука (FNAB), ex tempore биопсијом, и екцизионом биопсијом приликом хируршке интервенције на штитастој жлезди. Резултати: Испитивањем нодуса класичним ехосонографским прегледом у Б моду, као предиктори малигности показали су се: неправилан облик, нејасне контуре, нехомогеност (хетероехогеност), као и хипоехогеност нодуса. Присуство микрокалцификација детектованих MicroPure модалитетом испитивања, такође је представљао предиктор малигности нодуса штитасте жлезде, док присуство макрокалцификација није указивало на малигност саме промене. Од Доплер хемодинамских параметара, као предиктор малигности се показао централни образац васкуларизације у нодусу, док се интензитет Доплер сигнала у нодусу, индекс отпора (RI), као и максимална систолна брзина у тиреоидним аретријама (PSV) нису показали као предиктори малигности. Скорови еластичности преко 2, као и индекси отпора преко 2,45 (SR) добијени компресионом еластографијом, су се показали као добри предиктори малигности нодуса штитасте жлезде, а још бољи резултати су добијени еластографијом напрезања уз коришћење ARFI, где су скорови еластичности такође преко 2, а индекси отпора преко 2,65 (SR), са још већом сензитивношћу и специфичношћу, у односу на компресиону еластографију, указују на малигност нодуса. Закључак: Овим истраживањем одређени су предиктори малигности нодуса штитасте жлезде како у класичном ехосонографском испитивању у Б моду, Доплер ехосонографији, тако и у еластографском и MicroPure модалитету испитивања. Указало се и на значај еластографског тестирања у диференцијацији промена, као и укључивање новоразвијених модалитета испитивања у стандардни дијагностички алгоритам тестирања нодуса штитасте жлезде.

Description (eng)

Introduction: Nodus of the thyroid gland represent a limited change in the structure of the thyroid tissue, and do not include a single clinical entity, but a heterogeneous group of changes in the thyroid gland, which includes benign and malignant as well as degenerative and inflammatory diseases, and therefore different thyroid gland diseases clinically manifest with nodus. Nodus of the thyroid gland is a very common pathology in the general population, especially in iodine-deficient areas. It is estimated that nodules are present in 35-50% of people living in areas with iodine deficient, however, the normal thyroid gland contains a certain number of thyrocytes with the tendency of autonomic growth, which can cause nodules irrespective of the amount of iodine, which additionally increases the frequency in population. Determining the nature of the thyroid gland node is one of the crucial issues that endocrinologists and endocrine surgeons make to diagnostics when de novo detected nodules on the thyroid gland, and the primary goal of all diagnostic procedures performed in patients with solitary nodus is to decide on the need for eventual surgical treatment because another type of nodus therapy almost does not exist. Research goals: Evaluation of the anatomical-morphological characteristics of benign and malignant thyroid gland nodules diagnosed with classical echosonographic examination in B-mode, evaluation of Doppler hemodynamic parameters, as well as the evaluation and role of elastography and MicroPure testing modality in the diagnostic algorithm for testing the thyroid gland nodules. Material and Methods: This study is a cross section study, because in our echosonographic elastography it was not available and was not used as a diagnostic method in assessing the morphological changes in the thyroid gland. The study was performed in the Department of Radiological Diagnostics KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" in Belgrade, in the period from 01.01.2014 to 01.12.2017. The study included 197 people, in whom there was a solid and solitary change in the thyroid gland (nodules). Each diagnostically verified nodus was analyzed in a particular order, from an initial clinical trial, aimed at detecting local features of the node, monitoring loco-regional signs, as well as determining and recording hormone status of the thyroid gland, through radiological examination of the node, which involved echosonography B-mode testing and Dopler echosonography, followed by elastographic testing of nodus,compression elastography (strain elasto) and stress elastography using ARFI, as well as MicroPure analysis, to the correlation data from the findings obtained by ultrasound ultrasound needle aspiration biopsy (FNAB), ex tempore biopsy, and excision biopsy during surgical intervention on the thyroid gland. Results: Examination of nodules by classical echosonographic examination in B-mode, as malignancy predictors showed: irregular shape, unclear contours, inhomogeneity (heteroechogenicity), and hypoechogenity of nodules. The presence of microcalcifications detected by MicroPure modality of testing, also represented a predictor of malignancy of the thyroid gland, whereas the presence of macrocalcifications did not indicate malignancy of the change itself. From the Doppler hemodynamic parameters, the central pattern of vascularization in the nodus was shown as a malignant predictor, while the Doppler signal intensity in the nodus, the resistance index (RI), and the maximal systolic volume in thyroid artery (PSV) were not malignant predictors. The scores elasticity over 2, as well as the resistance indexes of over 2.45 (SR-strain ratio) obtained by compression elastography, have proven to be good predictors of malignancy of the thyroid gland nodules, and even better results are obtained by the elasticity of stress using ARFI, where the scores of elasticity is also over 2 , and resistance indexes of over 2.65 (SR), with even greater sensitivity and specificity, than compression elastography, indicate nodules malignancy. Conclusion: This study has identified the predictors of malignancy of the thyroid gland, both in classical echosonographic examination in the B mode, Dopler echosonography, and in the elastographic and MicroPure modality of the test. The significance of elastographic testing in the differentiation of changes was also pointed out, as well as the inclusion of newly developed testing modalities in the standard diagnostic algorithm for testing the thyroid gland node.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/