Title (srp)

Утицај програма кинезитерапије на кардиоваскуларни систем и квалитет депурационог процеса код болесника лечених хроничним хемодијализама

Author

Матијашевић, Р.Ивана

Contributor

Столић, Радојица

Description (srp)

Увод: Физичка активност важна је компонента квалитета хемодијализе, смањује кардиоваскуларни ризик, обезбеђује бољу контролу diabetes mellitus-а и нижу стопу депресије. Циљеви истраживања: Утврдити утицај кинезитерапије на квалитет хемодијализе, кардиоваскуларни систем, на обим мишића екстремитета и на латералну флексију кичменог стуба болесника на хемодијализи. Материјал и методе: Студија је организована на Одељењу за Хемодијализу Здравственог ценрта у Косовској Митровици, обухватила је 25 пацијената лечених хроничним хемодијализама. Спроведене су активне и пасивне вежбе у трајању од 20-30 минута. Свим испитаницима су процењене демографске, антропометријске, клиничке и лабораторијске карактеристике. Резултати: Сатурација кисеоником (p=0,019), систолне вредности артеријског притиска (p=0,014), отежано дисање (p=0,37), малаксалост (p=0,042), грчеви мишића (p=0,038) и адекватност хеодијализе (p=0,003), пре и након вежбања, били су статистички значајни параметри. Вредности обима натколенице леве (p=0,001) и десне ноге (p=0,001), пре и после вежбања, имају статистички значајну разлику. Левострана и деснострана флексије кичменог стуба пре и после вежбања показује статистички значајну разлику. Ејекциона фракција леве коморе била је статистички значајно већа након вежбања (p=0,001). Закључак: Физикална рехабилитација ниског до умереног интензитета има значајне позитивне ефекте на квалитет лечења и морбидитет болесника на хроничној хемодијализи.

Description (eng)

Introduction: Physical activity is a very important component of hemodialysis quality, reduce cardiovascular risk and provide better control of diabetes mellitus as well lower rate of depression. Research goals: To determine the influence of kinesiotherapy on hemodialysis quality, cardiovascular system, on muscle volume of extremity and lateral flexion of the spinal column of patients on hemodialysis. Material and method: The research paper was organized at the Department of Hemodialysis of the Health Center in Kosovska Mitrovica, encompassed 25 patients treated with chronic hemodialysis. It was conducted active and passive exercises lasted 20-30 minutes. All respondents were evaluated for demographic, anthropometric, clinical and laboratory characteristics. Results: Oxygen saturation (p = 0,019), systolic values of arterial pressure (p = 0,014), difficulty with breathing (p = 0,37), exhaustion (p=0,042), muscles spasm (p = 0,038) and hemodialysis adequacy (p=0.003), before and after exercise, were statistically significant parameters. The values of left circumference of the upper left leg (p=0,001) and right leg (p=0,001), before and after exercise, have a statistically significant difference. Left-sided and right-sided flexion of the spinal column before and after exercise shows a statistically significant difference. Ejection fraction of the left ventricle was statistically significantly higher after exercise (p = 0.001). Conclusion: Physical rehabilitation from low to moderate intensity has significant positive effects on the quality of treatment and morbidity of patients on chronic hemodialysis.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/