Title (srp)

Експериментална испитивања и термодинамички прорачун тројних АG-GE-X (X=BI, IN, GA) система

Author

Милисављевић, Душан Ч.

Contributor

Минић, Душко

Description (eng)

The results of experimental investigation and thermodynamic calculation of phase diagrams of Ag-Ge-X (X=Bi,In,Ga) ternary systems are presented in this doctoral dissertation. Experimental part of the work includes preparation of the samples of selected compositions and their investigation using methods of differential thermal analysis (DTA),scanning electron microscopy with energy dispersive spectrometer (SEM-EDS), X-ray diffraction (XRD), optical microscopy (LOM), measuring the hardness, and electric conductivity of alloys. Based on the obtained results characteristic phase transition temperatures, structural characteristics, phase compositions, mechanical properties and electric conductivity of the investigated alloys were determined. Calculation of phase diagrams of ternary Ag-Ge-X (X=Bi,In,Ga) systems was performed using CALPHAD method and the corresponding thermodynamic software (Pandat ver.8.1). Calculated results include liquidus projections, invariant reactions, characteristic vertical and isothermal sections for investigated ternary systems.

Description (srp)

У докторској дисертацији су ижложени резултати експерименталног испитивања и термодинамички прорачун равнотежних дијаграма стања тројних Ag-Ge-X (X=Bi, In, Ga) система. У експерименталном делу докторске дисертације извршена је припрема легура одабраних састава које су затим испитиване применом метода диференцијално термијске анализе (DTA), скенирајуће електронске микроскопије са енергетско дисперзивном спектрометријом (SEM-EDS) и X-раy дифрактометрије (XRD). На основу добијених резултата утврђене су карактеристичне температуре фазних трансформација, структурне карактеристике, фазни састав испитиваних легура, механиĉке особине и електропроводљивост легура. Прорачун равнотежних дијаграма стања Ag-Ge-X (X=Bi, In, Ga) система је извршен применом CALPHAD методе и одговарајућег термодинамиĉког програма (Pandat, вер.8.1). Резултати обухватају прорачунате ликвидус пројекције, инваријантне реакције, карактеристичне вертикалне и изотермалне пресеке за тројне системе.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/