Title (srp)

Процена ефикасности допунских антимикробних ендодонтских поступака у елиминацији инфекције канала корена зуба бактеријом enterococcus faecalis

Author

Јовановић, Р.Радован

Contributor

Илић, Југослав
Влаховић, Зоран

Description (srp)

Насељавање бактерија у каналном систему зуба доводи до стварања бактеријског биофилма на зидовима канала, у анатомским сужењима, унутар дентинских каналића и припадајућем периапикалном ткиву. Успех ендодонтског третмана директно зависи од ефикасности елиминације овог биофилама богатог функционално повезаним бројним врстама микроорганизама. Грам позитивни микроорганизaм Enterococcus faecalis(E. faecalis) се сматра одговорним за неуспех највећег броја ендодонтских третмана зуба, пре свега због резистентности коју показује на стандардне методе обескличавања канала корена зуба. Циљ овог истраживања је да се утврди степен антимикробног дејства на бактерију E. faecalis антимикробне фотодинамске терапије (АФДТ), диодног ласера, ултразвучно агитоване иригације (ПУИ), ендодонтског инструмента XP Endo finisher (XPF) и стадардног протокола иригације канала корена 0,5% NaOCl. Ужи циљеви су били: 1.Одредити присуство, број генома као и број формираних колонија микроорганизма E. faecalis у индукованој инфекцији канала корена зуба пре и након примене АФДТ; 2. Одредити присуство, број генома као и број формираних колонија микроорганизма E. faecalis у индукованој инфекцији канала корена зуба пре и након примене диодног ласера; 3. Одредити присуство, број генома као и број формираних колонија микроорганизма E. faecalis у индукованој инфекцији канала корена зуба пре и након примене ултразвучно агитоване иригације; 4. Одредити присуство, број генома као и број формираних колонија микроорганизма E. faecalis у индукованој инфекцији канала корена зуба пре и након примене XPF; 5. Одредити присуство, број генома као и број формираних колонија микроорганизма E. faecalis у индукованој инфекцији канала корена зуба пре и након примене стадардног протокола иригације канала корена; 6. Упоредити ефикасност пет наведених антимикробних метода; 7. Утврдити слагање броја генома и броја бактеријских колонија након примене наведених антимикробних протокола; 8. Потврдити присуство бактеријског бофилма на зидовима канала корена зуба са индукованом инфекцијом бактеријом E.faecalis; 9. Испитати изглед површине канала корена након примене пет испитиваних протокола обескличења; 10. Испитати присуство E. faecalis-а у дентинским тубулима након примене пет испитиваних протокола обескличења. Студија је изведена на 65 свеже екстрахиранa, интактнa, једнокоренa зуба одраслих особа са завршеним растом корена, који су екстрахирани из ортодонтских или пародонтолошких разлога на Клиници за оралну хирургију Медицинског Факултета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Зуби су након екстракције убацивани у раствор 5.25% NaOCl a потом чувани у 0.9% физиолошком раствору на собној температури до употребе у експерименту. Зуби су подељени у 5 експеременталних и једну котролну групу. У групи I је спроведена ПУИ Тigon W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Postfach 1,5111 Bürmoos,Austria). У групи II је изведен стандардан протокол иригације зуба шприцем и иглом. У групи III je спроведено обескличaвање канала корена АФДТ по протоколима датим од стране произвођача и података из литературе. У групи IV је примењен диодни ласер Еlixxion pico. У групи V је спроведена иригација раствором 0.5% NaOCl и канал je финалнo третиран инструментом XPF. У контролној групи зуби су испирани 0.9 раствором NaCl. За испитивање антимикробне ефикасности коришћене су методе култивације и одређивања броја бактеријских колонија по милилитру узорка (CFU/ml), ланчане реакције полимеразе у реалном времену (RT-PCR) и скенинг електронске микрографије (SEM). Резултати нашег истраживања показују да је дошло до статистички значајног умањења броја бактерија E. faecalis након примењених третмана у свим експерименталним групама у односу на контролну групу. Испитујући антибактеријску ефикасност пасивне ултразвучне иригације раствором 0,5% NaOCl на бактерију E. faecalis, у својој студији смо доказали да употреба ове терапијске процедуре доводи до статистички значајног cмањења броја бактерија у узорцима. Вредности CFU/ml које смо добили након примењених третмана указују да је АФДТ најефикаснија у елиминацији бактерије E. faecalis и доводи до смањења броја бактерија за 99,6%. Постоји статистички значајна разлика у ефикасности АФДТ у односу на конвенционалну иригацију раствором 0,5% NaOCl(87,1%) као и у односу на ПУИ(78,8%). Употреба диодног ласера у нашој студији довела је до статистички значајног умањења броја бактерија након примењеног третмана. Међутим, у нашој студији смо добили резултате који указују да постоји статистички значајна разлика у медијанама процентуалних разлика вредности броја копија генома после третмана диодним ласером у односу на остале примењене терапијске процедуре. Употреба XPF у нашем истраживању доводи до статистички значајног умањења броја бактерија E. faecalis након примењеног третмана. Анализом вредности процентуалних промена CFU/ml после третмана у нашој студији након примене XPF регистровали смо умањење броја бактерија за 99,3%. Након индукције инфекције у свим експерименталним групама дошло је до формирања биофилма бактерије E. faecalis. Након употребе XPF утврђене су изразите ерозије површине дентина унутар канала корена. Међутим, једино у овој групи нису идентификовани микроорганизми унутар дентинских тубула. Испитивани антимикробни поступци значајно доприносе елиминацији инфекције канала корена бактеријом E. faecalis.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/