Title (srp)

Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони рударског басена "Колубара" даљинском детекцијом: докторска дисертација

Author

Tomić, Milisav D.

Contributor

Zlatić, Miodrag, 1953-
Milanović, Miško, 1972-
Ristić, Ratko, 1961-
Todosijević, Mirjana, 1971-
Dragićević, Slavoljub, 1972-

Description (eng)

PhD thesis Analysis of anthropogenic impacts on the natural resources of the zone Kolubara basin by remote sensing, shows the possibility of anthropogenic influence in the area of basin Kolubara by application of remote sensing, with the presentation of current research in the world. Kolubara basin in the period after World War II, is characterized by intensive processes of quantitative and qualitative transformation of spatial as a result of the territorial organization of mining-energy-industrial activities, with urbanization and reallocation of the population. It comes to the transfer of the rural area into an industrial - urban, with taking an extremely large natural and agricultural areas, with massive participation of the rural population into non-agricultural (industrial mining) activities. Anthropogenic impacts on natural resources in the zone of influence of the Mining Basin Kolubara, reflected through the processes of mining activities on the one hand, and socio-demographic processes on the other. The processes of mining activities, exploitation, processing and finishing of Kolubara lignite, lead to changes in all subsystems of the environment, and to directly or indirectly affect the natural resources (water, soil, vegetation), and socio-demographic phenomena in the zone affected by the works. Socio-demographic phenomena and processes that are directly or indirectly related to the processes of mining activities in the zone of influence of basin Kolubara, which is reflected in the full hydration of individual settlements, and population displacement due to the opening and expansion of open pit mining and development of industrial infrastructure. Since 1952, opening the first open pit occupied mainly agricultural land, where until 2015 occupied over the total surface of 50 km2. In these conditions there is involvement of the agricultural population in the mining and industrial sectors, which generally continue to be engaged in agriculture...

Description (srp)

Докторска дисертација „Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони Рударског басена „Колубара“ (у даљем тексту РБ Колубара), даљинском детекцијом”, приказује могућности истраживања антропогених утицаја у зони РБ Колубара применом даљинске детекције, уз приказ неколико досадашњих истраживања у свету. Колубарски угљени басен у периоду после Другог светског рата, карактеришу интензивни процеси квантитативних и квалитативних трансформација простора као последица територијалне организације рударско- енергетско-индустријских делатности, уз урбанизацију и размештај становништва. Долази до трансфера руралног простора у индустријско - урбани, уз заузимање великих природних и пољопривредних површина, уз масовно ангажовање сеоског становништва у непољопривредне (рударско-индустријске), делатности. Антропогени утицаји на природне ресурсе у зони утицаја Рударског басена (РБ) „Колубара“, огледају се кроз процесе рударских активности са једне, и социо- демографских процеса, са друге стране. Процеси рударских активности, експлоатације, прераде и оплемењивања колубарског лигнита, доводе до промена у свим подсистемима животне средине, и на посредан или непосредан начин утичу и на природне ресурсе (воде, земљиште, вегетацију), и на социо- демографске појаве у зони утицаја радова. Социо-демографске појаве и процеси, су у директној или индиректној вези са процесима рударских активности у зони утицаја РБ „Колубара“, која се рефлектује на потпуно гашење појединих насеља, и расељавања становништва услед отварања и ширења површинских копова и развоја рударско-индустријске инфраструктуре. Од 1952. године, отварањем првог површинског копа заузимају се претежно пољопривредна земљишта, где је до 2015. године заузето преко 50 km2. У оваквим условима долази до ангажовања MSc Милисав Томић Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони РБ Колубара даљинском детекцијом пољопривредног становништва у рударским и индустријским делатностима, који настављају да се баве пољопривредом...

Description (srp)

Шумарство / Forestry Datum odbrane: 20. 10. 2017.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/at/

Subject

Anthropogenic impacts, remote sensing, Kolubara basin, natural resources

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Ekološke nauke. Zaštita prirodnih resursa (21) -- Zaštita prirodnog okruženja i izvora energije (2107)