Title (srp)

Однос између промена на предњем сегменту ока и дужине дијализирања код пацијената на хемодијализи

Author

Стаменковић, В.Дивна

Contributor

Јакшић, Ж.Весна

Description (eng)

Introduction: Eye and kidney have a striking structural, developmental and genetic relationship, so kidney and ocular disease could be associated sharing the similar pathogenetic mechanisms and risk factors involving inflammation, oxidative stress, endothelial and microvascular dysfunction and others. Common risk factors are metabolic and vascular disorders, hypertension, diabetes, smoking, obesity, aging... Objective: Detect and monitor changes in the ocular surface in patients in the chronic hemodialysis program, primarily corneo-conjunctival calcifications, histopathological alterations of the conjunctiva in relation to the predefined monitoring parameters, such as the length of dialysis, the influence of specific biochemical parameters and the dry eye disease status. Methodology: This is a prospective clinical study involving 149 subjects: 126 patients on a chronic hemodialysis program and 23 control subjects who did not have kidney disease. A detailed history was taken for all subjects. To all hemodilazyed patients were done complete biochemical serum analysis. All subjects undergoing detailed ophthalmological examinations including dry eye disease (DED) tests with the aim of examining the lacrimal secretion (Schirmer test) and the quality of the tear film using tear break-up time (BUT) test as well as the cytomorphological status of the ocular surface (by the method of impression cytology ). Impression cytology is an aggressive and representative diagnostic method for analysis of several layers of epithelial cells from the surface of bulbar conjunctiva and includes cytomorphologic analyze of 10 specific parameters. Statistical methods: univariate and multivariate logistic regression analysis - Wald Backward method, the influence of defined monitoring factors in relation to the pathological finding of the examined parameters of impression cytology was analyzed. Value for p less than 0.05 considered as a statistically significant result. Results: Socio-epidemiological data of all subjects were adequately statistically processed. The average age of the patients examined was 64.39 ± 11.83 years. The average duration of treatment with a regular hemodialysis program is 60.48 months. The largest number of patients, 87 of them, were dialyzed less than 60 months, (of which, 41 patients, shorter than 12 months). Nephroangiosclerosis and diabetic nephropathy are most commonly the main kidney diseases in patients who have been studied and have led to hemodialysis. Ophthalmological examination included the best corrected visual acuity, slit lamp examination, examination of posterior ocular segment in medicament midryasis, as well as DED tests. By analyzing and comparing the results of dry eye tests: Shirmer- and Tear break-up time - the test and clinical finding of the "Red Eye Syndrome", a statistically higher representation of pathological findings in hemodialysis patients was found in relation to the control group. The presence of calcification on the anterior surface of the eye is also a statistically more frequent finding in patients on a chronic hemodialysis program than in the control group. Calcification finding is highly associated with DED status Dialysis length correlates positively with the formation of conjunctival calcifications. By comparing and analyzing the cytomorphological status of the conjunctival epithelium obtained by the method of impression cytology from the subjects of both groups, statistically significant changes in the pathological finding of the examined parameters of impression cytology in patients on hemodialysis were found in relation to the control group. Statistical methods of univariate and multivariate logistic regression analysis examined the individual or associated influence of defined factors on the occurrence of pathological findings of the examined parameters of the impression cytology of bulbar conjunctiva of patients on chronic hemodialysis. Monitoring factors are the length of hemodialysis, the age of patients, biochemical parameters, dry eye, a positive finding of Shirmer and TBT tests and clinical findings of "Red Eye Syndrome", etiology of terminal renal failure and diabetes as a comorbid condition. They can have a „positive“ effect on the pathological findings of the examined parameters of the impression cytology, or they can also act "protective". By analyzing the influence of each individual factor and their associated activity on the pathological finding of the examined parameters of the impression cytology of the bulbar conjunctiva, the length of treatment with chronic hemodialysis was singled out as a dominant factor. Each month of prolonged dialysis increases the likelihood of a pathological finding.The greatest influence on the length of hemodialysis is on the occurrence of pathological keratosis increasing the pathological finding of these parameters by 10% monthly level. A positive finding of dry eye tests, Shirmer- and Tear break-up time - a test and clinical finding of the "Red Eye Syndrome" in patients on chronic hemodialysis, is highly associated with cytomorphological changes on the bulbar conjunctiva. Life expectancy is a "protective factor" and with each year the likelihood of a pathological finding on the epithelium of the conjunctiva for the investigated parameters decreases. The unitary increase in biochemical parameters is associated with a pathological finding on the epithelium for examined parameters of impression cytology. Conclusion: Changes in the eyes resulting from the state of the state and the effects of chronic hemodialysis. In the examined group of 126 patients on the regular hemodialysis program, only one patient, was without any pathological finding in the eyes. The outcome of all pathological changes in the eyes of hemodialyzed patients is statistically more frequent and the changes are of greater intensity compared to the findings of the control group subjects. The dry eye diagnosis is diagnosed with positive Shirmer and The TBT test and they correlates with cytomorphologic changes in the epithelium of bulbar conjunctiva. Ocular findings on the ocular surface are statistically more frequent finding in a hemodialysis compared to the control group. Pathological finding on the epithelium of the conjunctiva proved bz Impression cytology is statistically more frequent and higher intensity in dialyzed patients compared to the control group. Primary kidney disease as a cause of terminal renal insufficiency and uremia, co-morbid diseases and conditions, consequent clinical, metabolic, endocrine and biochemical changes lead to serious and manifest changes in the eyes.

Description (srp)

Увод: Око и бубрег, имају упадљиву структуралну, развојну и генетску везу и зато може постојати блиска повезаност између очних и бубрежних болести. У основи развоја хроничних бубрежних и очних болести постоји удружено деловање сличних или истих патогенетских механизама и фактора ризика. Патогенетски механизми који укључују инфламације, оксадитивни стрес, ендотелијалне и микроваскуларне дисфункције и друго, доводе до бубрежних и очних болести које се с правом могу третирати као јединствени окуло-ренални синдром. Удружени, заједнички фактори ризика су метаболички и васкуларни поремећаји, хипертензија, дијабетес, пушење, гојазност, старија животна доб. Циљ рада: Детектовање и праћење промена на предњем сегменту ока код пацијената на програму хроничне хемодијализе, пре свега корнео-коњунктивалних калцификација, промена у лакрималној секрецији, хистопатолошке алтерације епитела булбарне коњунктиве и њихова градација у односу на дефинисане параметре праћења, при чему је дужина дијализирања, утицај биохемијских параметара и налаз сувог ока, приоритетни задатак. Методологија: Проспективна клиничка студија којом је обухваћено 149 испитаника, 126 пацијената на хроничном програму хемодијализе и 23 испитаника из контролне групе, који нису имали бубрежну болест. Свим испитаницима је узета детаљна анамнеза и подаци су социо-епидемиолошки обрађени. Хемодијализним пацијентима нотиране су биохемијке серумске вредности. Сви испитаници су детаљно офталмолошки обрађени и урађени су клинички и цитолошки тестови са циљем да се испита лакримална секреција Schirmer-тест и квалитет сузног филма Тear break-up time (TBT) тест и цито-морфолошки статус предње окуларне површине (методом импресионе цитологије). Импресиона цитологија је неагресивна и репрезентативна метода којом се добија неколико слојева епителних ћелија са површине булбарне коњунктиве и цитоморфолоки се анализира 10 одређених параметара: однос кохезивности епителних ћелија, степен кератозе, учесталост једарних промена, тип једарних промена, густина пехарастих ћелија, степен сквамозне метаплазије, морфологија пехарастих ћелија, количина и морфологија мукуса и присуство ћелија запаљења. Применом статистичких метода: униваријантне и мултиваријантне логистичке регресионе анализе  Wald Backward метод, анализиран је утицај дефинисаних фактора праћења у односу на патолошки налаз испитиваних параметара импресионе цитологије. Као статистички значајан резултат сматрала се вредност р мање од 0,05. Резултати: Социо-епидемиолошки подаци свих испитаника су адекватно стати- стички обрађени. Просечна старост испитиваних пацијената је (64,39  11,83; Меd 64,00). Просечно трајање лечења редовним програмом хемодијализе је 60,48 ме- сеци. Највећи број пацијената, њих 87, дијализирало се краће од 60 месеци (од тога, 41 пацијент, краће од 12 месеци). Нефроангиосклероза и дијабетичка нефропатија, најчешће су основне болести бубрега испитиваних пацијената које су довеле до уремије и лечења хемодијализом. Офталмолошки налаз обухватио је видну оштрину свих испитаника, преглед на шпалт лампи, преглед задњег сегмента ока у мидријази и клиничке тестове за суво око. Анализом и поређењем и промене на предњем сегменту ока. Анализом и поређењем резултата урађених тестова за суво око: Shirmer- и Тear break-up time–тест и клиничког налаза „Red Eye Syndrome“ утврђена је статистички већа заступљеност патолошких налаза у хемодијализних пацијената у односу на контролну групу. Присуство калцификата на предњој површини ока такође је статистички чешћи налаз код пацијената на хроничном програму хемодијализе него у контролној групи. Налаз калцификата високо је удружен са сувим оком и јединичним порастом биохемијских параметара у серуму пацијената на хемодијализи. Дужина дијализирања корелира позитивно са настанком калцификата. Поређењем и анализом цитоморфолошког статуса на епителу булбарне вежњаче,који је добијен методом импресионе цитологије од испитаника обе групе, утврђене су знатно чешће и статистички значајно веће промене у патолошком налазу испитиваних параметара импресионе цитологије, код пацијената на хемодијализи, у односу на контролну групу. Статистичким методама униваријантне и мултиваријантне логистичке регресионе анализе испитиван је појединачни или удружени утицај дефинисаних фактора на појаву патолошког налаза испитиваних параметара импресионе цитологије булбар- не коњунктиве пацијената на хроничној хемодијализи. Фактори праћења су: дужина хемодијализирања, старост пацијената, вредности биохемијских параметара, , утицај сувог ока тј позитивног налаза Shirmer- и TBT- теста и клиничког налаза „Red Еye Syndrome“, етиологија терминалне бубрежне инсуфицијенције и дијабетес као коморбидно стање. Они могу имати „позитиван утицај“ на патолошки налаз испитиваних параметара импресионе цитологије, или могу деловати и „протективно“. Анализом утицаја сваког појединачног фактора и њиховог удруженог деловање на патолошки налаз испитиваних параметара импресионе цитологије булбарне коњунктиве, дужина лечења хроничном хемодијализом издвојила се као доминантан чинилац. Сваки месец дужег дијализирања повећава вероватноћу појаве патолошког налаза. Највећи утицај дужина хемодијализирања има на појаву патолошке кератозе и на смањење густине пехарастих ћелија вежњаче, повећавајући патолошки налаз ових параметара за 10% на месечном нивоу. Позитиван налаз тестова за суво око, Shirmer- и Тear break-up time – тест и кли- ничког налаза „Red Eye Syndrome“ код пацијената на хроничној хемодијализи, ви- соко је удружен са цитоморфолошким променама на булбарној коњунктиви. Статистички су значајне, промене различитих параметара у зависности од примењеног теста за суво око. Животна доб је „протективни фактор“ и са сваком годином се смањује вероватноћа појаве патолошког налаза на епителу коњунктиве за испитиване параметре. Јединично повећање биохемијских параметара удружено је са патолошким налазом на епителу за испитиване параметре импресионе цитологије. Закључак: Промене на очима последица су терминалне бубрежне инсуфицијенције и хроничне хемодијализе. У испитиваној групи од 126 пацијената на редовном програму хемодијализе, само један пацијент oдноснo 0,79% од укупног броја, био је без икаквог патолошког на- лаза на очима. Налаз свих патолошких промена на очима хемодијализираних пацијената стати- стички је чешћи а промене су већег интензитета у односу на налаз код испитаника контролне групе. Налаз сувог ока дијагностикован позитивним Shirmer и TBT- тестом и његов ути- цај на цитоморфолошке промене у епителу булбарне коњунктиве, статистички је значајнији код пацијената на хроничном програму хемодијализе у односу на испитанике из контролне групе који немају бубрежну болест. Налаз калцификата на предњој површини ока статистички је заступљенији налаз код дијализираних у односу на контролну групу. Патолошки налаз на епителу булбарне коњунктиве за испитиване параметре импресионе цитологије статистички је чешћи и већег интензитета код дијализира- них пацијената у односу на контролну групу. Основна бубрежна болест као узрок терминалне бубрежне инсуфицијенције и уремије, коморбидне болести и стања, последичне клиничке, метаболичке, ендокрине и биохемијске промене и неизоставни утицај хроничне хемодијализе,доводе до озбиљних и манифестних промена на очима. Утицај дужине дијализирања и више других фактора на промене предњег очног сегмента код пацијената на хроничном програму хемодијализе, у истраживачком су фокусу ове студије.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/