Title (srp)

Утицај психолошких фактора и преоперативног функционалног стања на исход тоталне артропластике кука и колена услед дегенеративног обољења

Author

Миленковић, М.Марина

Contributor

Мандић, Предраг
Коцић, Мирјана

Description (srp)

Увод: Тотална артропластика је једина ефикасна терапијска процедура за постизањe дуготрајног повољног ефекта код пацијената са узнапредовалим стадијумом дегенеративног обољења (остеоартритис) кука и колена. Код око петине пацијена-та је утврђен незадовољавајући исход који се не може објаснити само хируршким и физичким факторима везаним за пацијенте већ од значаја могу бити и други фактори међу којима и психолошки. Циљ рада: Испитати утицај преоперативних социодемографских, клиничких и психолошких фактора на исход тоталне артропластике код пацијената са остеоар-тритисом кука и колена. Метод: Проспективна, кохортна студија обухватила је 200 пациејната (100 са ОА кука и 100 са ОА колена) код којих је урађена примарна ТА, након које је спро-ведена рехабилитација по утврђеном протоколу. Процена социодемографских, клиничких и психолошких фактора вршена је 2448 сати пре операције и подразу-мевала је: узимање анамнезе, преглед медицинске документације, мерење тежине, висине, обима покрета и попуњавање упитника за процену бола (NRS), функције (OHS/OKS), коморбидитетног статуса (CCI), анксиозности (GAD-7), депресије (PHQ-9), катастрофирања бола (РСЅ) и кинезиофобије (TSK). Параметри исхода су бол (NRS), функција (OHS/OKS), обим покрета и квалитет живота (SF-36). Процена исхода вршена је у три термина: две недеље (бол и обим покрета), три месеца и шест месеци након ТА (сви параметри). Резултати: При процени 3 месеца постоперативно утврђено је да на исход ТА кука утичу: године старости, пол, радни и коморбидитетни статус, бол, функција, обим покрета и анксиозност, а 6 месеци постоперативно утичу: године старости, пол, коморбидитетни статус, бол, обим покрета, анксиозност и депресија. При процени 3 месеца постоперативно утврђено је да на исход ТА колена утичу BMI, функција, обим покрета, анксиозност и кинезиофобија, а 6 месеци постоперативно утичу обим покрета и анксиозност. Закључак: Истраживање је показало да већина преоперативних социодемограф-ских, клиничких и психолошких фактора утиче на исход TA кука и колена. На исход ТА кука значајнији утицај имају социодемографски и клинички фактори, док на исход ТА колена значајнији утицај имају психолошки фактори.

Description (eng)

Introduction: Total arthroplasty is the only effеctive therapy procedure aiming at long-term beneficial effect for patients with end stage degenerative disease (osteoarthritis) of hip and knee. With about the fifth of the patients, an unsatisfactory outcome was identified and cannot be explained only by surgical and physical factors related to the patients but also by some other factors of great importance, such as psychological ones. Objective: To investigate the influence of preoperative socio-demographic, clinical and psychological factors on the outcome of TA in patients with hip and knee osteoarthritis. Method: This prospective cohort study included 200 patients (100 with hip OA and 100 with knee OA) who had undergone primary TA after which rehabilitation was carried out according to the established protocol. Assessment of socio-demographic, clinical and psychological factors, done 24–48 hours before the operation, implied face-to-face interviews, medical records, measuring weight, height, range of motion and filling in questionnaires assessing pain (NRS), function (OHS/OKS), comorbidity status (CCI), anxiety (GAD-7), depression (PHQ-9), pain catastrophizing (PCS) and kinesiophobia (TSK). Outcome parameters are pain (NRS), function (OHS/OKS), range of motion and quality of life (SF-36). Outcome assessment was performed in three time points: two weeks (pain and range of motion), three months and six months after TA (all parameters). Results: At three months postoperative assessment it was found that age, gender, working and comorbidity status, pain, function, range of motion and anxiety influence hip TA outcome, while age, gender, comorbidity status, pain, range of motion, anxiety and depression influence outcome at six months postoperatively. At three months postoperative assessment it was found that BMI, function, range of motion, anxiety and kinesiophobia influence knee TA outcome, while range of motion and anxiety influence outcome at six months postoperatively. Conclusion: The research showed that majority of preoperative socio-demographic, clinical and psychological factors influence hip and knee TA outcome. Socio- demographic and clinical factors influence hip TA outcome more significantly, while knee TA outcome is more significantly influenced by psychological factors.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/