Title (srp)

Заштита сведока у кривичном поступку

Author

Lazarov, Zorana D. 1979-

Contributor

Škulić, Milan, 1968-
Bejatović, Stanko, 1952-
Ilić, Goran, 1965-
Bugarski, Tatjana, 1975-
Bajović, Vanja, 1978-

Description (srp)

Предмет дисертације јесте сведок и његова заштита у кривичном поступку. Сведок је свако оно лице које може да пружи обавештење у погледу кривичног дела и његовог учиниоца, битно за утврђивање истине. Основни циљ који је истраживањем постављен огледа се у приказивању да се применом адекватних мера заштите сведока у кривичном поступку може остварити јачи доказни кредибилитет и то ширењем обима права сведока, пре свега, права на заштиту, а све у смислу побољшања његовог положаја у кривичном поступку. Заштита сведока представља један од најважнијих начина борбе против организованог криминала. Поред теоријског и упоредноправног одређење појма сведока и његовог сведочења, приказа процесног статуса сведока у кривичном поступку, сходно правима и обавезама које га прате, аутор апострофира неопходност ширења права сведока, пре свега права на заштиту, ограничено правима окривљеног. Посебан акценат стављен је на мере заштите сведока које закон предвиђа, а које су условљене, управо, специфичним положајем сведока у кривичном поступку. Прегледом међународноправних стандарда у односу на заштиту сведока у кривичном поступку садржаних у стандардима Уједињених нација и европској регулативи, дато је правно утемељење њиховој заштити, као и оправданост креирања релевантне националне регулативе. У својству сведока у кривичном поступку могу се појавити различите категорије сведока, што захтева посебан приступ како приликоим испитивања, тако и приликом одређивања мера заштите. Приликом испитивања сведока посебно се мора узети у обзир стање у коме се сведок налази, посебно уколико се у својству сведока у кривичном поступку појављује жртва, како би се избегла секундарна виктимизација. У погледу одређивања мера заштите, истиче се неопходност поштовања одређених процесних правила. Ширење обима права сведока у кривичном поступку, пре свега, права на заштиту, несумњиво доводи до хуманизације кривичног права, рефлектован кроз побољшање његовог положаја у кривичном поступку. Сведок са ширим спектром заштите пружиће 6 релевантан исказ за решавање кривичне ствари, посебно у домену организованог криминала.

Description (srp)

Društvene nauke / Krivično procesno pravo Social sciences / criminal procedure law Datum odbrane: 26.09.2018.

Description (eng)

The topic of this dissertation is a witness and his/her protection in criminal procedure. A witness is any person who can provide information on a crime committed or a person who committed it which is relevant to establishing the truth. The main goal set by the research is to demonstrate that you can increase evidence credibility by implementing adequate witness protection measures. It can be done by expanding the rights of witnesses, the right to protection first and foremost, with the aim to improve their position in criminal procedure. Witness protection represents one of the most important ways of fighting against organized crime. Aside from the theoretical and comparative definition of the term witness and a testimony, the portrayal of the status of a witness during the criminal procedure, together with rights and responsibilities that follow it, the author stresses the necessity to expand the rights of a witness, first of all rights to protection, which is limited by the rights of an accused person. The special emphasis is put on the witness protection measures regulated by the law, which are conditioned by the witness’s specific position in criminal procedure. After reviewing international legal standards which are part of UN standards and European regulations in relation to witness protection in criminal procedure, legal grounds for their protection has been set and the reason for establishing relevant national regulations has been given. Different type of witnesses may appear in the criminal procedure, which demands a special approach during the interrogation process, as well as while determining the type of protection. During the interrogation you must especially take into account the position of a witness, especially if a witness in criminal procedure is the victim, in order to avoid secondary victimization. When it comes to determining measures of protection, the necessity to abide by certain rules of procedure are emphasized. Expanding the rights of witnesses during criminal procedure, first of all rights to protection, undoubtedly leads to humanization of the criminal law, which will reflect on the improvement of his/her position in the criminal procedure. A witness with a wider scope of protection will provide testimony crucial to solving the criminal case, especially in the prosecution of organized crime.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/

Subject

witness, testimony, witness status, witness interrogation, secondary victimization, organized crime, witness protection, witness protection procedure rules, witness protection measures

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Pravne nauke (09) -- Krivi?no pravo. Krivi?ni postupak (0913) -- Krivi?na dela. Vrste krivi?nih dela (091300)