Title (srp)

Развој вештине академског писања на енглеском као страном језику помоћу алата за сарадничко учење и оцењивање : докторска дисертација

Author

Ljubojević, Danijela D., 1979-

Contributor

Tomović, Nenad, 1975-
Mišić-Ilić, Biljana, 1962-
Krstev, Cvetana, 1952-

Description (eng)

Collaborative work has become increasingly important; however, many teachers do not include it in teaching writing since they regard writing process as an individual act. The aim of this dissertation is to show a new approach in teaching academic writing. It is based on the sociocultural theory, constructivism and the developed process writing model. The idea is that students go through the process of collaboration by using wiki, forum and glossary, and in the end participate in peer editing and peer assessment activities (through workshops). The research question was whether the students who participated in various collaborative activities performed better in the final exam when compared to the students who did not participate or took small part in them. The main hypothesis is that the students who use e-learning collaborative tools have better results in the final exam. It is because they develop critical thinking skills in the process of collaborative/peer assessment that helps them in their own writing. Such a hypothesis relies heavily upon the sociocultural theory of Lev Vygotsky and constructivism of Jerome Bruner, namely, the zone of proximal development and scaffolding. The research took place in 2012. It was confirmed that the students who participated in collaborative activities showed continuous development in writing. Furthermore, they performed better in the final test when they had to write an argumentative essay. The students particularly showed good results in compositional organization, mainly in using the funnel introduction, formulating the thesis statement and controlling idea, providing good supporting details. After ten weeks of collaborative practice, the shape and internal pattern of their essays became clearer, and organisational skills were more adequately controlled. The research also showed that blogs and glossaries were not as useful as it is generally thought. The best results were by using wiki, forum and workshop. Theoretical contribution of this research is redefining the existing cognitive processes writing model. It suggests adding collaborative elements both to the prewriting phase and first draft phase. Because of the great emphasis it puts upon collaboration and viii peer learning, this model is called socioconstructivist writing model of cognitive processes. Practical aspects of the research refer to organizing classes for teaching writing skills: how to implement distance learning courses and how to apply socioconstructivist writing model of cognitive processes.

Description (srp)

Предмет ове докторске дисертације је развој вештине академског писања код студената помоћу алата за сарадничко учење и оцењивање – форума, блога, речника, викија и радионице. Циљ истраживања је био да утврди да ли студенти који су у току академске године учествовали у разним облицима сарадничког учења и оцењивања постигли боље резултате од оних студената који нису имали интеракцију са другим студентима, већ су радили према моделу који им је дат као пример. Главна хипотеза је да студенти који користе алате за вршњачко учење постижу боље резултате јер у процесу оцењивања својих вршњака развијају критичко мишљење што им помаже при сопственом писању. Оваква претпоставка има теоријски ослонац у социокултурној теорији Лава Виготског и конструктивизму Џерома Брунера (зона наредног развоја и процес подупирања учења). Приступ који се примењивао при процени нивоа до ког су учесници у истраживању дошли је директно тестирање писања у ком су студенти писали аргументативни есеј на задату тему. Резултати истраживања су потврдили хипотезу да вршњачко учење и оцењивање даје боље резултате при развоју вештине писања и указали на знатан степен корелације између примене викија, форума и радионице на завршни рад студената, а нарочито су позитивно утицали на организацију писаног састава (формулисање тезе, предмета, материје, главне мисли и поткрепљујућих примера). Теоријски допринос овог истраживања огледа се у редефинисању постојећег модела когнитивних процеса у писању на тај начин што се додају колаборативни елементи и обавезан сараднички рад у фази припреме за писање. Овај модел је због велике важности која се придаје сарадњи и вршњачком утицају назван социоконструктивистички модел когнитивних процеса. Практични доприноси се односе пре свега на организацију наставе за развој вештине писања: имплементација система за учење на даљину и примена социоконструктивистичког модела.

Description (srp)

Примењена лингвистика - Методика наставе енглеског језика, развој језичких вештина / Applied Linguistics - English Language Teaching Methodology, Language Skills Development Datum odbrane: 13.06.2017.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Strani jezik. Drugi jezik

енглески језик, академско писање, вештина писања, сарадничко учење, сарадничко оцењивање, учење на даљину, хибридно учење

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Strani jezik. Drugi jezik

English, academic writing, writing skill, collaborative learning, collaborative assessment, distance learning, hybrid learning