Title (srp)

Утицај крупноће галенита на кинетику флотирања: докторска дисертација

Author

Cvetićanin, Lidija, 1956.

Contributor

Lazić, Predrag, 1963-
Vučinić, Dušica, 1955-
Andrić, Ljubiša, 1957-

Description (srp)

Докторска дисертација под насловом „Утицај крупноће галенита на кинетику флотирања“ састоји се из Општег и Специјалног дела. У Општем делу ове докторске дисертације приказани су теоријски основи флотацијске концентрације, посебно са аспекта кинетике флотирања, као и преглед испитивања кроз литературу, а која се тичу утицаја крупноће зрна на кинетику флотирања. У процесу флотирања минерална зрна крупноће испод 18μm веома негативно утичу како на кинетику међусобно независних микропроцеса (судар, адхезија, раздвајање), тако и на укупно флотацијско искоришћење корисне компоненте у концентрату. Кинетика флотирања, као функционална зависност флотацијског искоришћења и времена флотирања, може да се опише различитим математичким моделима. Такође, кинетика флотирања може да се опише и по аналогији са кинетиком хемијске реакције. У Специјалном делу приказани су резултати фундаменталних испитивања која обухватају опите флотирањa минерала галенита различитих класа крупноће (–38+23μm; –23+18μm; –18+9μm и –9+0μm) у функцији времена флотирања и концентрације колектора калијум бутил ксантата (KBX) у ћелији за беспено флотирање. Фундаментална испитивања имала су за циљ да се утврди утицај крупноће галенита на кинетику процеса. Такође, у овом делу докторске дисертације приказани су резултати анализе производа флотирања у флотацијском постојењу предузећа Рудник и флотација „Рудник“ д.о.о. при различитим финоћама млевења руде. Циљ ове анализе је био да се провере резултати фундаменталних испитивња у индустријским условима. Докторска дисертација реализована је коришћењем следећих метода испитивања: методе теоријске анализе, дескриптивно-аналитичке, каузалне, компаративне и квантитативне. Обрада експерименталних резултата испитивања обављена је помоћу конвенционалних програмских пакета за рачунаре (MS WORD, EXCEL, ORIGIN и др.). Уз помоћ ових компјутерских пакета извршена је провера и поређење три математичка модела за описивање кинетике флотирања галенита ситних класа крупноће...

Description (srp)

Рударско инжењерство-Припрема минералних сировина / Mining Engineering-Mineral Processing Datum odbrane: 14. 06. 2017.

Description (eng)

Doctoral dissertation entitled "Еffect of galena grain size on flotation kinetics" consists of the General and Special Part. Тhe General Part of this doctoral dissertation presents the theoretical basis of the flotation method, particularly in terms of the flotation kinetics along with an overview of relevant literature related to the influence of fine particle size on the flotation kinetics. Fine size classes below 18 μm very negatively affect both the kinetics of mutually independent micro processes (collision, adhesion, detachment), and the total recovery of usable components of flotation concentrate. The flotation kinetics, as a functional dependence of the flotation recovery and flotation time, can be described with different mathematical models. Likewise, flotation kinetics can be delineated by analogy with the kinetics of chemical reactions. The Special Part presents the results of a fundamental research involving experiments in the flotation of galena minerals of different size fractions (-38+23 μm; -23+18 μm; -18+9 μm and -9+0 μm) as a function of flotation time and collector potassium butyl xanthate (PBX) concentration in a Livcshitz non-frothing flotation cell. The aim of the fundamental research was to determine the effect of galena paritcle size on the flotation kinetics. Furthermore, this part of the doctoral dissertation presents the results of an industrial research of the flotation products in the flotation plant of the "Rudnik" mine with different finenesses of ore grinding. The goal of industrial research was to check the results of the fundamental research in industrial facilities. The doctoral dissertation was implemented by using the following research methods: theoretical analysis methods, descriptive-analytical, causal, comparative and quantitative methdos. The experimental results of research were processed by using conventional software packages (MS WORD, EXCEL, ORIGIN, etc.). The three mathematical models describing the galena flotation kinetics of small sized fraction were checked and compared with the help of these computer packages...

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

flotation kinetics, the rate constant, galena size, flotation concentration

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Rudarstvo (3403) -- Prerada mineralnih sirovina (340308)